Välkommen till webbplatsen för HUS revisionsnämnd!

På webbplatsen publiceras utvärderingsberättelsen som revisionsnämnden utarbetar årligen. I berättelsen utvärderas uppnåendet av de mål som ställts upp för HUS samt verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet. Utifrån utvärderingen ges rekommendationer för utvecklingen av verksamheten.