Sök
Close this search box.

Välkommen till den förnyade webbplatsen för HUS-sammanslutningens revisionsnämnd!

Dela sida

Utvärderingsberättelsen är en viktig informationskälla för beslutsfattarna vid bedömningen av hur HUS-sammanslutningens mål för verksamheten och ekonomin har uppnåtts.

Du läser denna bloggtext på revisionsnämndens nyligen förnyade webbplats. Webbplatsen som skapades 2020 behövde uppdateras för att resultaten av nämndens utvärderingsarbete ska vara bättre tillgängliga och användbara i utvecklingen av verksamheten. Det är viktigt att det finns lättillgänglig information om verksamheten i en organisation som verkar med offentliga medel.  När revisionsnämnden utvärderar HUS-sammanslutningens verksamhet och ger rekommendationer för utvecklingen av verksamheten producerar den också information för sina finansiärer, alltså för de välfärdsområden som äger HUS och för Helsingfors stad, sammanslutningens ledning, arbetstagarna och skattebetalarna.

I och med reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet förändrades många saker. Revisionsnämndens ställning och uppgifter förblev dock oförändrade.  Strukturen för beslutsfattandet i HUS-sammanslutningen ändrades så att det inte längre är fullmäktige som utövar den högsta beslutanderätten utan sammanslutningens stämma, till vilken nämnden nu ger den årliga utvärderingsberättelsen och bereder övriga ärenden som den enligt lag ska sköta.

Revisionsnämnden kommer i fortsättningen att allt aktivare informera även ägarna till HUS-sammanslutningen om utvärderingsresultaten. Nämndsamarbetet mellan revisionsnämnderna i välfärdsområdena i Nyland är viktigt för att informationen från utvärderingarna ska kunna utnyttjas i hela Nyland och för att social- och hälsovårdsreformens mål ska beaktas även i utvärderingsarbetet.

Utvärderingsberättelsen 2022 och yttrandet från sammanslutningens styrelse med anledning av den antecknades för kännedom av sammanslutningens stämma 2023. Den tidigare typen av diskussion mellan förtroendevalda och ledningen om nämndens observationer och rekommendationer uteblev. I oktober 2023 gav revisionsnämnden också en separat utredning om ett för nämnden viktigt ämne, personalresurserna och ledningen av dem. Utredningen behandlades på sammanslutningens stämma på samma sätt som utvärderingsberättelsen, det vill säga den antecknades för kännedom utan diskussion. Traditionen att presentera utvärderingsberättelsen för styrelsen förblev oförändrad.

Det är naturligtvis möjligt och även önskvärt att diskussioner om utvärderingsresultaten förts på annat håll och i andra sammanhang. Ofta sker utvecklingen i riktning mot utvärderingsobservationerna redan under utvärderingsprocessen. Det viktigaste är naturligtvis att nämndens utvärderingsobservationer och rekommendationer påverkar utvecklingen av verksamheten. Nämnden följer alltid regelbundet upp detta i utvärderingsberättelsen för följande år.

Förhoppningsvis motiverar den förnyade webbplatsen arviointikertomushus.fi/sv till att följa upp HUS ärenden och revisionsnämndens arbete.

Vi tar gärna emot förslag på hur webbplatsen kan utvecklas och förslag på eventuella utvärderingsteman! Om du vill kommer vi också och presenterar revisionsnämndens utvärderingar för din enhet.

Pirjo R_MS_7336 vaaka