Sök
Close this search box.

Utfallet av revisionsnämndens rekommendationer 2020 och 2021

Dela sida

Revisionsnämnden följer upp utfallet av sina rekommendationer i utvärderingsberättelserna. Eftersom revisionsnämndens mandatperiod löper ut har utfallet av rekommendationerna från de två föregående åren utretts. En utvärderingspromemoria (på finska, PDF 503 kb) har utarbetats om genomförandet av rekommendationerna.

Utfallet av rekommendationerna har bedömts utifrån besluten från organ och tjänsteinnehavare samt dokumentmaterial. Dessutom har man vid behov begärt en utredning av de ansvariga tjänsteinnehavarna. Utlåtandena om styrelsens utvärderingsberättelse 2020 och 2021 har också beaktats.

Många rekommendationer är fortfarande aktuella

I utvärderingsberättelsen 2020 gavs 26 rekommendationer. Rekommendationerna gällde beredskaps- och pandemiplanerna, resultatpremiesystemet och personalens välbefinnande, kriskommunikationen, boksluts- och verksamhetsberättelsen, tillgången till vård, upphandling och ibruktagande av nya läkemedel. Dessutom gavs rekommendationer till HUS Asvia och Gastrocentrum som utvärderats. Av de 26 rekommendationer som gavs bedöms 13 ha förverkligats, 12 är fortfarande aktuella och när det gäller en rekommendation är det för tidigt att bedöma utfallet.

I utvärderingsberättelsen 2021 gavs 15 rekommendationer. De riktade sig till tillgången till vård, upphandling, utrustningsanskaffningsbolaget och utvärderingen av förhandseffekter vid beslutsfattande, Apotti och IT-förvaltningen, tryggandet av svenskspråkiga tjänster, uppföljningen och genomförandet av strategin, produktivitetsprogrammet, personalen, vårdkvaliteten, vård av äldre jourpatienter och distanstjänster. Dessutom gavs rekommendationer till resultatområdena Diagnostikcentrum och IT-förvaltning som utvärderats. Av de 15 rekommendationer som gavs bedöms 4 ha förverkligats och 11 är fortfarande aktuella.

Även om en betydande del av rekommendationerna fortfarande är aktuella så har det skett en positiv utveckling i nästan alla, eller så har åtgärder för att förverkliga rekommendationerna inletts eller planerats.

Utvecklingen av upphandlingsverksamheten bör fortsätta

Revisionsnämnden gav flera rekommendationer för att utveckla upphandlingsverksamheten och upphandlingarna 2020 och 2021. En positiv utveckling har skett i fråga om flera rekommendationer och upphandlingsskulden har minskats framgångsrikt. Trots det finns det fortfarande mycket att göra inom utvecklingen. Det centrala är att ta i bruk ledningssystemet för upphandlingar.

Enligt revisorn har man gjort framsteg i upphandlingarna och utvecklingen av upphandlingsverksamheten. Revisionsberättelsen 2022 är i standardformat, dvs. den har inte anpassats och innehåller inte mer information om upphandlingar i revisionsresultaten. I revisorns sammanfattande rapport för räkenskapsperioden 2022 konstateras att det är viktigt att fortsätta vidta och utveckla åtgärder för att få konkurrensutsättningen av upphandlingar upp till den nivå som förutsätts i upphandlingslagen. ​Dessutom konstaterar revisorn att det rekommenderas att man vid ibruktagandet av ledningssystemet för upphandlingar fäster uppmärksamhet vid att systemet stöder den interna kontrollen i anslutning till upphandlingarna.

Tabell. Utfallet av rekommendationerna i utvärderingsberättelsen 2020

Rekommendationens nr och ämneUtfallFortfarande aktuellKan inte bedömas
1 Beredskaps- och pandemiplanernax
2 Resultatspremiesystemetx
3 Åtgärder som stöd för personalens orkx
4 Kriskommunikationx
5 Dokumentet Bokslut och verksamhetsberättelsex
6 Personalens välbefinnandex
7 Uppföljning av tillgången till vårdx
8 Mentalvårdstjänster för barn och ungax
9 Upphandlingsverksamhetens systemlösningar och uppföljningsindikatorerx
10 Upphandlingskompetensx
11 Avtal som gäller tills vidarex
12 Organiseringen av upphandlingsverksamhetenx
13 Risker vid upphandlingar som inte konkurrensutsätts och direktupphandlingarx
14 Upphandlingarnas ansvarsfullhetx
15 Vårdkedjor och samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvårdenx
16 Händelser som utomstående betalarx
17 Ibruktagande av nya läkemedelx
18 Bedömning av läkemedlens effektx
19 Asvia: personalens utvecklingssamtal och ingripande i trakasserierx
20 Asvia: utveckling av personalens kompetensx
21 Asvia: centralisering av avdelningssekreterarex
22 Asvia: insamling av patientrespons om måltidstjänsterx
23 Gastrocentrum: personalens välbefinnandex
24 Gastrocentrum: inställda operationerx
25 Gastrocentrum: vårdens effektivitet och kvalitetx
26 Gastrocentrum: rapporteringx

Tabell. Utfallet av rekommendationerna i utvärderingsberättelsen 2021

Rekommendationens nr och ämneUtfallFortfarande aktuellKan inte bedömas
Rekommendationer vars genomförande är nödvändigt
1 Tillgång till vårdx
2 Upphandlingarx
3 Utvärdering av utrustningsanskaffningsbolagets verkningar x
4 Apottix
5 Informationshanteringsmodellx
6 Revisorns observationerx
7 Tryggande av svenskspråkig servicex
Rekommendationer vars genomförande är viktigt med tanke på förbättrandet av verksamhetens resultat
8 Uppföljning och genomförande av strateginx
9 Ekonomi och produktivitetsprogramx
10 Personal och rekryteringx
11 Vårdkvalitetx
12 Äldre jourpatienterx
13 Distanstjänsterx
14 HUS Diagnostikcentrumx
15 HUS IT-förvaltningx