Revisions­nämnden

Hus revisionsnämnd är ett lagstadgat organ (kommunallagen 410/2015, 121 §), vars uppgift är att utvärdera hur målen uppställda av fullmäktige har uppnåtts. Revisionsnämnden utvärderar dessutom resultatet och ändamålsenligheten av HUS verksamhet.

Revisionsnämnden ordnar också granskning av samkommunens förvaltning och ekonomi, inklusive revision, samt övervakar de centrala förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas redogörelser för bindningar.

Medlemmarna i revisionsnämnden är politiska beslutsfattare som väljs vart fjärde år utifrån resultaten i kommunalvalet. 

 

Revisionsnämnden lämnar varje år en utvärderingsberättelse till fullmäktige som innehåller resultaten från föregående års utvärderingar och rekommendationer om hur verksamheten kan utvecklas. Utöver målen som uppställts av fullmäktige utvärderar nämnden också alltid andra områden som uppfattas som viktiga.

 Revisionsnämndens uppgifter grundar sig på kommunallagen och nämnden har omfattande rätt att få information för skötseln av utvärderingsuppgiften.

 

Revisionsnämndens föredragande är utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen (pirjo.rasanen@hus.fi).

HUS revisionssamfund är KPMG Ab och ansvarig revisor Juha Huuskonen, CGR, OFR, (juha.huuskonen@kpmg.fi).

 

Enheten för extern revision är ett självständigt resultatområde och lyder under revisionsnämnden. Enheten är oberoende av samkommunens styrelse och organisationen under den. Utvärderingsdirektören är chef för enheten för extern revision.

 

Revisionsnämndens arbetsprogram 2022

 

År 2022 kommer revisionsnämnden utöver de mål som fullmäktige ställt upp i budgeten att utvärdera följande ämnen:

 

  • HUS ekonomiska läge och genomförandet av produktivitetsprogrammet
  • Tillgång till vård
  • Vårdens effektivitet
  • Klientdelaktighet i utvecklingen av tjänsterna
  • Lokaler
  • Anlitande av experttjänster
  • HUS interna kommunikation om regler och anvisningar
  • Apotti
  • Extern tillsyn över HUS verksamhet
  • Barns och ungas välbefinnande – gemensam utvärdering tillsammans med revisionsnämnderna i huvudstadsregionen, där man för HUS del utreder hur målen i hälso- och sjukvårdsplanen för ordnandet av mentalvårdstjänster för barn och unga i HUCS-området 2021–2025 har uppnåtts.
 

Dessutom kommer man att följa upp förverkligandet av revisorns rekommendationer samt rekommendationerna i utvärderingsberättelserna 2020 och 2021.

 

Samkommunen HNS är verksam till slutet av 2022 och dess revisionsnämnd verkar till dess att utvärderingsberättelsen för 2022 har godkänts.

 

Feedback på utvärderingsberättelsen 2021

Tre fullmäktigeledamöter svarade på responsenkäten om utvärderingsberättelsen 2021. Rapporten fick vitsordet 9 på skalan 4-10.

Enligt svaren är utvärderingsberättelsen tydlig och lyckad. Som utvecklingsmål nämndes ett bättre beaktande av utvärderingsberättelsen i HUS verksamhetsberättelse. Dessutom önskades att rapporten skulle komprimeras ännu mer och det ansågs viktigt att effektivera uppföljningen av verkställandet av de rekommendationer som ges i rapporten.

 

Revisionsnämndens möten

 
24.11.2022
15.12.2022
16.2.2023 
30.3.2023
20.4.2023

Revisionsnämndens sammansättning 2021-

Revisionsnämndens ordförande

(Saml) Helsingfors

Hanna Varis_MS_7578 pysty

Revisionsnämndens vice ordförande

(SDP) Helsingfors

Ulf Kjerin_MS_7617 pysty

Ledamot i revisionsnämnden

(SFP) Kyrkslätt

HUS-sammanslutningens revisionsnämnd 2022–2026

Med anledning av reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet övergår Samkommunen HNS i HUS-sammanslutningen i början av 2023.  Följande medlemmar har valts till HUS-sammanslutningens revisionsnämnd:


Carita Orlando, ordförande (Saml, Vanda)

Tuula Mohamud, vice ordförande (Gröna, Helsingfors)

Hanna-Leena Hemming (Saml Helsingfors)

Jonne Juntura (SDP, Helsingfors)

Hannele Kerola (SDP, Esbo)

Tuukka Saimen (Sannf, Vanda)

Jari Oksanen (Gröna, Borgå)


Möten av HUS-sammanslutningens revisionsnämnden 

24.11.2022 
12.12.2022
26.1.2023
2.3.2023 
11.5.2023 
15.6.2023

Hus revisionsnämnd är ett lagstadgat organ (kommunallagen 410/2015, 121 §), vars uppgift är att utvärdera hur målen uppställda av fullmäktige har uppnåtts. Revisionsnämnden utvärderar dessutom resultatet och ändamålsenligheten av HUS verksamhet. Revisionsnämnden ordnar också granskning av samkommunens förvaltning och ekonomi, inklusive revision, samt övervakar de centrala förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas redogörelser för bindningar.

Medlemmarna i revisionsnämnden är politiska beslutsfattare som väljs vart fjärde år utifrån resultaten i kommunalvalet.

Revisionsnämnden lämnar varje år en utvärderingsberättelse till fullmäktige som innehåller resultaten från föregående års utvärderingar och rekommendationer om hur verksamheten kan utvecklas. Utöver målen som uppställts av fullmäktige utvärderar nämnden också alltid andra områden som uppfattas som viktiga.

Revisionsnämndens uppgifter grundar sig på kommunallagen och nämnden har omfattande rätt att få information för skötseln av utvärderingsuppgiften.

Revisionsnämndens föredragande är utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen (pirjo.rasanen@hus.fi).

HUS revisionssamfund är KPMG Ab och ansvarig revisor Juha Huuskonen, CGR, OFR, (juha.huuskonen@kpmg.fi).

Enheten för extern revision är ett självständigt resultatområde och lyder under revisionsnämnden. Enheten är oberoende av samkommunens styrelse och organisationen under den. Utvärderingsdirektören är chef för enheten för extern revision.

 

Revisionsnämndens möten 2022

27.1., 3.3., 7.4., 28.4., 24.5., 16.6., 25.8. 

Revisionsnämndens sammansättning 2021- (från 14.10.2021)

Matti Parpala, ordförande (Saml, Helsingfors), Hanna Varis, vice ordförande (SDP, Helsingfors), Tuula Mohamud (Gröna, Helsingfors), Kristiina Hakala (Saml, Hyvinge), Teemu Purojärvi (Sannf, Vanda), Ari Oksanen (Saml, Sibbo), Ulf Kjerin (SFP, Kyrkslätt). 


Revisionsnämndens sammansättning 2017-2021 (t.o.m. 13.10.2021)

Seija Muurinen, ordförande (Saml, Helsingfors), Hannu Tuominen, vice ordförande (Gröna, Helsingfors), Maija Anttila (SDP, Helsingfors), Tapani Eskola (SDP, Borgå), Heikki Kurkela (Saml, Grankulla), Jüri Linros (Saml, Kervo). 

Dela sida