Revisions­nämnden

Hus revisionsnämnd är ett lagstadgat organ (kommunallagen 410/2015, 121 §), vars uppgift är att utvärdera hur målen uppställda av fullmäktige har uppnåtts. Revisionsnämnden utvärderar dessutom resultatet och ändamålsenligheten av HUS verksamhet. Revisionsnämnden ordnar också granskning av samkommunens förvaltning och ekonomi, inklusive revision, samt övervakar de centrala förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas redogörelser för bindningar.


Medlemmarna i revisionsnämnden är politiska beslutsfattare som väljs vart fjärde år utifrån resultaten i kommunalvalet.


Revisionsnämnden lämnar varje år en utvärderingsberättelse till fullmäktige som innehåller resultaten från föregående års utvärderingar och rekommendationer om hur verksamheten kan utvecklas. Utöver målen som uppställts av fullmäktige utvärderar nämnden också alltid andra områden som uppfattas som viktiga.


Revisionsnämndens uppgifter grundar sig på kommunallagen och nämnden har omfattande rätt att få information för skötseln av utvärderingsuppgiften.


Revisionsnämndens föredragande är utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen ([email protected]).

HUS revisionssamfund är KPMG Ab och ansvarig revisor Juha Huuskonen, CGR, OFR, ([email protected]).


Enheten för extern revision är ett självständigt resultatområde och lyder under revisionsnämnden. Enheten är oberoende av samkommunens styrelse och organisationen under den. Utvärderingsdirektören är chef för enheten för extern revision.


Revisionsnämndens möten 2021

28.1., 4.3., 31.3., 19.4., 6.5. 17.6., 12.8., 9.9. och 7.10.


Revisionsnämndens sammansättning 2021- (från 14.10.2021)

Matti Parpala, ordförande (Saml, Helsingfors), Hanna Varis, vice ordförande (SDP, Helsingfors), Tuula Mohamud (Gröna, Helsingfors), Kristiina Hakala (Saml, Hyvinge), Tomi Salin (Sannf, Vanda), Ari Oksanen (Saml, Sibbo), Ulf Kjerin (SFP, Kyrkslätt). 


Revisionsnämndens sammansättning 2017-2021 (t.o.m. 13.10.2021)

Seija Muurinen, ordförande (Saml, Helsingfors), Hannu Tuominen, vice ordförande (Gröna, Helsingfors), Maija Anttila (SDP, Helsingfors), Tapani Eskola (SDP, Borgå), Heikki Kurkela (Saml, Grankulla), Jüri Linros (Saml, Kervo). 

Dela sida