Sök
Close this search box.

Produktion av information om vårdens effektivitet

Dela sida

I utvärderingen utreddes hur HUS producerar information om vårdens effektivitet. Utvärderingen baserade sig på en litteraturöversikt, dokumentmaterial och intervjuer med experter.

Information om vårdens effektivitet är nödvändig både med tanke på styrningen av hälso- och sjukvårdssystemet och med tanke på en korrekt allokering av resurser och enskilda patienters vårdbeslut. Vårdens effektivitet påvisas genom vetenskapliga undersökningar, utvärdering av hälso- och sjukvårdsmetoder samt mätning av vårdens s.k. vardagliga effektivitet.

Effektiviteten har redan länge ingått i HUS strategi och HUS strävar efter att bli Nordens bästa universitetssjukhus. Detta förutsätter att vårdens effektivitet påvisas. Det är också viktigt att påvisa effektiviteten med tanke på HUS konkurrenskraft. Eftersom patienterna fritt kan välja vårdställe inom den specialiserade sjukvården behöver de information om vårdens effektivitet som grund för sina val.

Revisionsnämnden har tidigare bland annat rekommenderat att resultaten av effektivitetsundersökningen och de kliniska kvalitetsregistren bör utnyttjas bättre i ledningen och att tillförlitliga mätare bör tas i bruk vid mätningen av den vardagliga effektiviteten. En del av revisionsnämndens rekommendationer har genomförts under de senaste åren och förutsättningar har skapats för att förverkliga dem.

Effektivitetsundersökningar genomförs i större utsträckning än tidigare

För utvärderingen uppdaterades litteraturöversikten över den effektivitetsundersökning som genomfördes på HUS i utvärderingsberättelsen 2017. I litteratursökningen hittades 647 vetenskapliga artiklar som publicerats 2017–2022 och av dem valdes 104 till den slutliga analysen.

Flest effektivitetsundersökningar gjordes inom specialiteten ortopedi, där antalet publikationer var 16. Av undersökningarna hade 15 gjorts inom gastroenterologi och 14 inom cancersjukdomar. Under fem års tid publicerades över hälften av publikationsmängden från den tidigare granskningsperioden på 15 år. På HUS utförs rikligt med undersökningar om vårdens effektivitet och takten verkar till och med öka.

I utvärderingen framkom att effektivitetsundersökningen på HUS är forskarorienterad. Detta påverkar organisationens val av vårdmetoder för vilka det görs en effektivitetsundersökning. Effektivitetsundersökningens riktning styrs inte på HUS-nivå, varför man inte nödvändigtvis utreder de allra viktigaste frågorna.

Undersökningen påverkar vårdpraxisen, ofta redan under undersökningen. Till exempel minskade antalet utvidgande operationer av axelleden med 80 procent mellan 2011 och 2018, från 785 ingrepp till 157 ingrepp, då nyttan av kirurgisk behandling konstaterades vara liten.

Kliniska kvalitetsregister utnyttjas i varierande grad

HUS har nästan 70 separata kliniska kvalitetsregister som grundar sig på diagnosen, vårdformen eller det anatomiska läget. Registren innehåller uppgifter om över 460 000 patienter och över 6 400 olika vårdresultatindikatorer. Kostnaderna för kvalitetsregistren uppgick till cirka 2,5 miljoner euro 2022.

Registrens mognadsnivå och utnyttjande varierar stort. Flera register av god kvalitet används, men endast en del utnyttjas systematiskt. Patientens uppgifter ska matas in separat i registret, vilket är en betydande orsak till att registren inte utnyttjas. Det långsiktiga målet är att man kan avstå från separata kliniska kvalitetsregister efter att man fått uppgifter om vårdens kvalitet och effektivitet från Apotti-systemet. Detta kommer dock att ta flera år till.

15D-livskvalitetsmätaren gör det möjligt att följa upp vardagseffektiviteten

HUS tog 15D-livskvalitetsenkäten i omfattande bruk i februari 2022. Enkäten består av 15 olika hälsodimensioner (bl.a. rörelseförmåga, syn, hörsel, andning, sömn, normala funktioner, depression) som patienten bedömer före och efter behandlingen. Inom specialiteterna används också andra symtomenkäter riktade till patienterna.

15D-enkäten skickas automatiskt till alla myndiga personer som använder e-tjänsten Maisa. Enkäten skickas första gången när patientens remiss har godkänts och andra gången efter 7 månader. Antalet patienter som svarat på enkäten har ännu varit relativt litet.

HUS har aktivt deltagit i metodbedömningar

HUS deltar i ett nationellt utvärderingsnätverk som har till uppgift att kartlägga sjukhusens utvärderingsbehov, samordna beslutsfattandet och upphandlingar samt producera utvärderingsinformation som stöd för det hälsopolitiska och kliniska beslutsfattandet. Nätverket utvärderar i regel inte nya sjukhusläkemedel. I mitten av januari 2023 hade nätverkets utvärderingsöverläkare producerat 75 utvärderingar. HUS hade utarbetat 41 utvärderingar, av vilka 29 behandlade läkemedel, 8 medicintekniska produkter och 4 behandlingsmetoder. 

Observationer om produktion och utnyttjande av information om vårdens effektivitet

  • HUS genomförde 2017–2022 fler undersökningar om vårdens effektivitet än tidigare. Valet av forskningsämnen utgår ofta från forskarna. Statistikexpertis behövs som stöd för forskarna.
  • Datatekniska lösningar stöder för närvarande inte tillräckligt tillgången till tillförlitlig och aktuell information om effektiviteten. Den separata registreringen som de kli-niska kvalitetsregistren kräver begränsar utnyttjandet av dem. Det kommer att ta flera år innan information om effektiviteten kan fås från Apotti.
  • Flera kliniska kvalitetsregister är underutnyttjade och deras mognadsnivå har be-dömts vara låg. Detta begränsar möjligheterna att utnyttja dem i ledningen och pa-tientvården. Enheterna och specialiteterna har mycket spelrum i fråga om hur de använder registren och utnyttjar den information de producerar.
  • Enkäten om livskvalitet med anknytning till 15D-hälsan har tagits i bruk i stor utsträck-ning och gör det möjligt att i fortsättningen mäta den dagliga effektiviteten bättre än tidigare. Antalet svar är fortfarande litet.
  • HUS har aktivt deltagit i metodbedömningen av hälso- och sjukvården på nationell nivå. Hälsoekonomisk expertis behövs som stöd för forskarna.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2022 (PDF 4 Mb) och i utvärderingspromemorian (på finska, PDF 586 kb).