Sök
Close this search box.

Utfallet av målen 2022

Dela sida

I budgeten 2022 ställde fullmäktige upp 4 mål för genomförandet av strategin och 4 bindande ekonomiska mål. Dessutom ställdes ekonomiska mål upp för dotterbolagen.

De strategiska målen uppnåddes dåligt

Av de fyra strategiska målen uppnåddes inte tre och uppnåendet av ett mål kunde inte bedömas, eftersom indikatorn och målnivån inte är entydiga.

  • Vi har tillräckligt med kompetent personal – Målet uppnåddes inte.
  • V mäter vårdresultaten och utvecklar vår verksamhet på ett heltäckande sätt utifrån dem och den mottagna responsen – Målet uppnåddes inte.
  • V förbättrar den totala produktiviteten tillsammans med våra samarbetspartner inom social- och hälsovården genom att utnyttja enhetliga processer och vårdkedjor –  Utfallet av målet kan inte bedömas. Indikatorn, målnivån och utfallet har beskrivits så att utfallet av målet inte kan mätas entydigt.
  • Vi producerar smidiga digitala tjänster och verktyg för både kunder och anställda – Målet uppnåddes inte.

Nästan alla mål och indikatorer har ändrats från året innan, och därför kan man inte jämföra med föregående år. Därför är det svårt att följa upp hur målen uppnås under strategiperioden och hur strategin som helhet förverkligas. Revisionsnämnden fäste uppmärksamhet vid saken också i utvärderingsberättelsen för 2021.

De ekonomiska målen uppnåddes huvudsakligen jämfört med den reviderade budgeten

De bindande ekonomiska målen för 2022 gällde räkenskapsperiodens resultat, bindande nettokostnader, det maximala beloppet av investeringar och långfristiga lån. Av målen uppnåddes i förhållande till den reviderade budgeten det sammanlagda investeringsbeloppet (276 miljoner euro), maximala beloppet för långfristiga lån (866 miljoner euro) och räkenskapsperiodens resultat (0 euro). De bindande nettokostnaderna (1 978 miljoner euro) överskred den ursprungliga budgeten med cirka 4,1 miljoner euro och den reviderade budgeten med cirka 1,6 miljoner euro.

Dotterbolagens mål uppnåddes delvis

I budgeten 2022 fastställdes bindande mål för HUS fyra dotterbolag som gällde bolagens resultat, produktivitet och kapitalavkastning. Dessutom fastställdes ett mål för HUCS-institutet i fråga om antalet undersökningar. Av målen uppnåddes 6 och 3 uppnåddes inte. De mål som inte uppnåddes var

HUCS-institutets mål för antalet undersökningar samt Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:s resultat- och produktivitetsmål.

Observationer om uppnåendet av målen

  • De ekonomiska målen som var bindande för fullmäktige uppnåddes med undantag av de bindande nettokostnaderna.
  • De strategiska målen och indikatorerna definierades inte till alla delar i budgeten 2022 så att deras förverkligande entydigt skulle kunna verifieras. Målvärden presenterades inte för alla indikatorer.
  • Inga mätbara målvärden fastställdes för de operativa målen 2022.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2022 (PDF 4 Mb)