Sök
Close this search box.

Tillgången till vård 2022

Dela sida

Tillgången till vård inom den specialiserade sjukvården har försvårats. Serviceproduktionen har minskat samtidigt som efterfrågan har ökat något. Tidsfristerna för att få vård enligt hälso- och sjukvårdslagen förverkligades sämre än tidigare.

År 2022 minskade antalet icke-brådskande remisser med 0,6 procent jämfört med året innan. Antalet vårdade olika patienter inom den specialiserade sjukvården ökade något. Antalet förlossningar minskade med cirka 10 procent och antalet jourbesök inom både den specialiserade sjukvården och samjouren minskade jämfört med 2021.

På jouren var väntetiderna ännu längre, och överskred ofta den totala vårdtiden på 4 timmar som social- och hälsovårdsministeriet rekommenderat. Försöket med distansmottagning vid jouren gav goda erfarenheter i kommunerna på Pejas, Jorv och Hyvinge områden. Distansmottagningen ansågs vara ett enkelt och säkert sätt att uträtta ärenden.

Antalet remisser som behandlats efter tidsfristen på tre veckor ökade jämfört med året innan. Antalet patienter som väntat över ett halvt år på icke-brådskande vård var också större än året innan.  Tillgången till vård har försvårats inom flera specialiteter. De längsta köerna finns inom starroperationer samt ledprotesoperationer i knä och höft.

Operationsköerna vid HUS starrenhet har avvecklats med hjälp av optikermottagningar. Tack vare den frigjorda läkarresursen har enheten kunnat ta i bruk en ny operationssal flera dagar i veckan och i fortsättningen kan allt fler operationer utföras.

Utmaningar i tillgången till vård inom sjukdomar hos barn och unga

Nya barnsjukhusets intensivvårdsavdelning har kunnat vårda färre patienter än tidigare. Underskottet i produktionen av intensivvårds- och intensivövervakningsvårddagar var cirka 1 000 vårddagar 2022. Hösten 2022 gjorde HUS en anmälan om egenkontroll till regionförvaltningsverket och Valvira om tillgången till vård för barn och unga, och en arbetsgrupp tillsattes i oktober 2022 för att säkerställa den nationella tillgången till intensivvård för barn. Man har sökt en lösning på situationen bland annat genom att avveckla operationsköer som extra arbete och omorganisera verksamheten på intensivvårds- och intensivövervakningsavdelningarna för barn.

Antalet avdelningspatienter som väntar på vård inom primärvården ökade

Patienternas övergång från den specialiserade sjukvården till fortsatt vård inom primärvården försvårades under året. Antalet fakturerade fördröjningsvårddagar var 15 759, medan antalet året innan var 4 928. HUS fakturerade kommunerna 10,1 miljoner euro för fördröjningsvårddagar (630 euro/dag). Fördröjningarna förklarades av bristen på platser för fortsatt vård och svårigheterna i tillgången till vårdpersonal.

Observationer om tillgången till vård

  • Behandlingen av icke-brådskande remisser inom tidsfristen på 3 veckor förverkligades sämre än tidigare. Antalet patienter som väntat på vård i över 6 månader var större än året innan. Tillgången till vård har försvårats inom flera specialiteter. Bristen på vårdpersonal försvårar operationsverksamheten.
  • Intensivvårds- och intensivövervakningen av barn har inte kunnat genomföras som planerat på grund av problem med tillgången till vårdpersonal.
  • Patienterna väntar på akutmottagningen ofta längre än den totala vårdtiden på 4 timmar som SHM rekommenderar. Distansmottagningen vid jouren har gett goda erfarenheter.
  • Starroperationsverksamheten har effektiverats genom att utveckla personalens arbetsfördelning.
  • Fördröjningsvårddagar fakturerades betydligt fler än året innan.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2022 (PDF 4 Mb).