Sök
Close this search box.

Personalresurser och deras tillräcklighet

Dela sida

Antalet anställda på HUS uppgick i slutet av 2022 till 26 528 och antalet årsverken var 20 862. Årsverkena underskred budgeten med cirka 10 procent.

Personalkostnaderna uppgick till 1 483 miljoner euro och underskred budgeten med 46 miljoner euro (3 %). På grund av personalbristen har användningen av hyrd arbetskraft ökat. Kostnaderna för hyrd arbetskraft uppgick till 39,4 miljoner euro och har ökat med cirka 27 procent jämfört med 2019 och med cirka 90 procent jämfört med 2017.

Den fastanställda personalens avgångsomsättning var 11,4 procent och utan pensioneringar 8,6 procent. Avgångsomsättningen utan pensioneringar var högre än året innan (7,9 %).  De vanligaste orsakerna till byte av arbetsplats är lön och belöning, arbetets belastning samt balansen mellan fritid och arbete.

Antalet lediga arbetsplatser har ökat och antalet sökande minskat

År 2022 hade HUS 3 993 lediga arbetsplatser och 26 691 sökande. Jämfört med året innan ökade antalet lediga arbetsplatser med cirka 19 procent och antalet sökande minskade med cirka 3 procent.  Jämfört med 2017 har antalet lediga arbetsplatser på HUS mer än fördubblats och antalet arbetssökande har minskat med cirka en tredjedel.

Antalet sökande varierar avsevärt mellan olika personalgrupper. Det har redan länge funnits endast några läkarsökande per öppen arbetsuppgift och efter 2017 har också antalet sökande till lediga platser inom vårdarbete minskat betydligt. År 2022 fick man i genomsnitt 5 ansökningar för en ledig plats inom vårdarbete, 2 ansökningar för läkaruppgifter och 7 ansökningar för uppgifter som specialarbetare. Antalet sökande inom andra uppgifter för yrkespersoner är högre.

I slutet av hösten 2022 saknade HUS 431 vårdanställda jämfört med 2021. 40–50 psykiatriker saknades. Bristen på vårdpersonal har lett till att vårdplatser har stängts på vårdavdelningarna. Under 2022 har i genomsnitt 400 vårdplatser stängts. Under våren 2022 minskades vårdavdelningsverksamheten betydligt även på grund av vårdpersonalens strejk. Utmaningar i fråga om sjukskötarnas tillräcklighet och tillgänglighet framträder på vissa avdelningar med treskiftsarbete samt i operationssalar.

Kompetensen hos personer med utbildning på andra stadiet och stödtjänster kan utnyttjas bättre

År 2022 utreddes hur kompetensen hos anställda med utbildning på andra stadiet (bl.a. närvårdare och primärskötare) utnyttjas samt vårdpersonalens personaldimensionering. Av utredningarna framgick att uppgifterna för utbildade på andra stadiet vid olika enheter skiljer sig från varandra och att deras kompetens inte utnyttjas till fullo vid alla enheter till exempel i läkemedelsbehandlingen. Användningen av stödtjänster varierar också. Utredningen av personaldimensioneringen för vårdpersonalen resulterade i att en exakt personalmängd inte kan fastställas eftersom vårdavdelningarna skiljer sig från varandra.

HUS har utrett möjligheterna till internationell rekrytering för att trygga tillgången till personal. Dessutom är HUS medlem i välfärdsområdenas rekryteringsnätverk, där man bearbetar strukturer för internationell rekrytering.

Arbetstagarna är nöjda med ledningen

Enligt en personalenkät som genomfördes hösten 2022 (n=13 426, svarsprocent 51) är personalen nöjdare än tidigare med ledningen. Chefsarbetet fick minst bra vitsord inom alla resultatområden och 79 procent av de som svarat upplevde att de blev hörda och sedda i sin arbetsenhet. Andelen som rekommenderade sin egen arbetsplats var 69 procent. Som motiveringar till rekommendationen nämndes bland annat ett intressant och mångsidigt arbete och ett bra arbetsklimat. Arbetets belastning, organisationens byråkrati och hierarki, företagshälsovården och Apotti var orsaker till att man inte rekommenderade sin egen arbetsplats.

Antalet överbelastade enheter har ökat

På HUS-nivå var överbelastningen som personalen upplevde 2022 nästan på motsvarande nivå som året innan. Enligt personalenkäten upplevde 24 procent av vårdpersonalen och läkarna, 16 procent av specialarbetarna och 15 procent av de övriga anställda överbelastning. Unga (25–35-åringar) upplevde oftare än andra åldersgrupper att arbetsmängden var för stor. Antalet enheter där överbelastningen upplevs som hög har ökat under de senaste åren.

Det är möjligt att få många olika typer av stöd för överbelastning. Bland annat används identifiering och bedömning av belastningsfaktorer i arbetet, arbetsplatsutredningar, arbetshandledning och mentorskap samt olika coachningar, evenemang och webbkurser.

Observationer om personalen

  • Det finns allt fler utmaningar med tillgången till vårdpersonal och psykiatriker, och personalbristen begränsar serviceproduktionen. Användningen av hyrd arbetskraft har ökat.
  • Antalet enheter där personalen upplever hög överbelastning är större än tidigare. Yngre arbetstagare upplever mer överbelastning än andra åldersgrupper.
  • På HUS har man identifierat möjligheterna att bättre utnyttja kompetensen hos personer med utbildning på andra stadiet samt stödtjänster för att utveckla personalens arbetsfördelning.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2022 (PDF 4 Mb)