Sök
Close this search box.

Revisionsnämndens rekommendationer 2022

Dela sida

I sin utvärderingsberättelse för 2022 ger revisionsnämnden 12 rekommendationer för utvecklingen av verksamheten. De observationer som rekommendationerna grundar sig på presenteras i utvärderingsberättelsens kapitel i samband med varje ämne.

Nämnden anser att det är nödvändigt att verkställa rekommendationerna 1–7 för att till exempel säkerställa att kraven i lagstiftningen iakttas. Rekommendationerna 8–12 är viktiga med tanke på verksamhetens resultat.

Rekommendationer vars verkställande är nödvändigt

 1. Uppställande av mål
  • De strategiska målen och indikatorerna ska definieras för strategiperioden så att målutfallet kan mätas. Genomförandet av strategin ska kunna följas upp under strategiperioden.
 2. Ekonomi och produktivitet
  • HUS ekonomiska läge har försämrats och är nu osäkrare än tidigare. Man bör förbereda sig på ekonomiska risker genom att förbättra den egna produktiviteten och samarbeta med välfärdsområdena och Helsingfors stad.
  • Utöver en förbättring i produktiviteten måste man öka informationen om tjänsternas kostnadseffekt och använda denna information i beslutsfattandet.
 3. Säkerställande av personalresurser
  • En riktlinje på HUS-nivå bör utarbetas för att dra nytta av kompetensen hos personal med utbildning i stödtjänster och vårdutbildning på andra stadiet.
  • HUS bör också utnyttja andra metoder för att trygga tillgången till personal, inklusive utnyttjande av assisterande personal och internationell rekrytering.
 4. Tryggande av tillgången till vård inom den lagstadgade tidsfristen
  • Revisionsnämnden upprepar den tidigare rekommendationen om tryggande av tillgången till vård och fäster särskild uppmärksamhet vid de patientgrupper som har mest problem med tillgången till vård.
 5. Bevis på vårdens effektivitet
  • Produktionen och utnyttjandet av information om vårdeffekten bör styras starkare på HUS-nivå.
  • HUS ska bedöma om de resurser som anvisats för att producera information om vårdeffekten är tillräckliga i förhållande till det strategiska målet att bli Nordens bästa universitetssjukhus.  
  • HUS ska säkerställa att det finns fungerande och kostnadseffektiva tekniska lösningar för att producera information om vårdens effektivitet.
  • Betydelsen av informationen om effekten ska motiveras för patienterna och de bör motiveras att svara på enkäter om vårdeffekten. Informationen om 15D-livskvalitetsenkäten ska ökas både för personalen och patienterna.
 6. Utvecklingen av Apotti
  • Revisionsnämnden upprepar sin tidigare rekommendation om att Apotti ska innehålla de uppgifter och rapporter som behövs för att styra och leda verksamheten.
  • Apottis användbarhet bör förbättras ytterligare och personalens tillräckliga systemkompetens bör säkerställas.
  • Apottis inverkan på HUS produktivitet bör utredas.
  • Alternativen för framtida lösningar för patientdatasystem ska utan dröjsmål utredas av styrelsen.
 7. Mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och unga
  • HUS ska för sin del säkerställa smidiga och organisationsöverskridande vård- och servicekedjor inom mentalvårdstjänster för barn och unga samt missbrukartjänster för unga. Vård- och servicekedjornas funktion och effektivitet ska följas upp.
  • HUS ska för sin del fortsätta stärka mentalvårdstjänsterna för barn och unga på basnivå. HUS ska sträva efter att skapa permanenta strukturer och finansiering för evidensbaserad metodkompetens inom mentalvårdstjänster med låg tröskel.
  • HUS ska aktivt delta i utvecklingen av tjänster för barnskyddets och psykiatrins gemensamma kunder. HUS ska främja att man i stället för projekt skapar permanenta servicestrukturer för de barn och unga som behöver experthjälp från både barnskyddet och psykiatrin.
  • HUS ska söka metoder för att trygga tillräcklig personal inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga. HUS ska för sin del främja lösningar på regional nivå i allokeringen av personalresurser och arbetsfördelningen.

Rekommendationer som är viktiga för att förbättra verksamhetens resultat

 1. Utnyttjande av kunddelaktighet
  • Kunderna ska inkluderas i utvecklandet av HUS, välfärdsområdenas och Helsingfors stads gemensamma vård- och servicekedjor.
 2. Lokalitetsledning
  • Man bör producera mer information om lokaleffektiviteten och öka den flexibla samanvändningen av lokalerna.
  • HUS Fastigheter Ab:s produktivitetsmål ska definieras tydligt. HUS ska bedöma om dubbelrollerna inom bolagets ledning är ändamålsenliga med tanke på oberoende, god förvaltning, effektiv ledning av bolaget och ryktesrisken.
 3. Användning av utomstående experttjänster
  • Alla ramavtal inom HUS ska vara tillgängliga för de som gör upphandlingar och de ska vara lätta att hitta.
 4. Kommunikation och verkställande av administrativa anvisningar
  • Ledningen ska säkerställa att anvisningarna är aktuella.
  • Ledningen ska säkerställa att personalen känner till de administrativa anvisningarna, att de kan hittas och att de följs.
  • HUS Kommunikations expertis ska utnyttjas mer i verkställandet av anvisningarna.
 5. Verkställande av revisorns rekommendationer
  • Redovisningsskyldiga ledande tjänsteinnehavare ska säkerställa att de missförhållanden som revisorn observerat korrigeras.