Sök
Close this search box.

Extern tillsyn över HUS verksamhet

Dela sida

Kommunorganisationens övervakning indelas i extern tillsyn och intern kontroll. Den externa tillsynen är oberoende av styrelsen och dess underlydande ledning, den interna kontrollen är en fast del av organisationens ledningssystem.

För HUS egen externa tillsyn ansvarar revisionsnämnden, revisorn och utvärderingsdirektören. De viktigaste tillsynsmyndigheterna är Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, riksdagens justitieombudsman, Justitiekanslern i statsrådet samt Konkurrens- och konsumentverket, dataombudsmannens byrå och diskrimineringsombudsmannen.

I chefsöverläkarens anvisning finns information om m behandlingen av ärenden som tillsynsmyndigheterna anhängiggjorts. När ärendena har avgjorts skickas information om inkomna beslut till förvaltningsöverläkaren och resultatenheterna.  Den interna revisionen har upptäckt brister i beslutshanteringen vid resultatenheterna och i utnyttjandet av beslutsinformationen för verksamhetsutveckling.

Ärenden som anhängiggjorts av tillsynsmyndigheterna 2020–2021

Under två års tid anhängiggjordes sammanlagt 126 tillsynsmyndighetsärenden på HUS. Av dessa var 79 anhängiggjorda av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Valvira anhängiggjorde sammanlagt 10 ärenden, JO 11, statsrådets justitiekansler 4, Konkurrens- och konsumentverket 7, dataombudsmannens byrå 10 och diskrimineringsombudsmannen 5.  Fram till juli 2022 hade 31 ärenden lett till en anmärkning eller till åtgärder. Sammanlagt lämnades 27 klagomål in. På grund av integritetsskyddet kan man inte lämna närmare uppgifter om klagomålen.

Observationer om extern tillsyn

  • Åren 2020 och 2021 anhängiggjordes sammanlagt 126 tillsynsmyndighetsärenden på HUS, av vilka 31 ledde till en anmärkning eller åtgärder. Antalet ärenden är litet i förhållande till HUS storlek. Eventuella skillnader i registrerings- och statistikföringspraxis försvårar jämförelsen av antalet med andra universitetssjukvårdsdistrikt.
  • På HUS finns anvisning från chefsöverläkaren om hur tillsynsmyndigheternas ärenden ska behandlas. Ansvaret för behandlingen av klagomål, utlåtanden och begäran om utredning och uppföljningen av åtgärderna är tydliga.
  • Den interna revisionen har fäst uppmärksamhet vid beslutshanteringen vid resultatenheterna och i utnyttjandet av beslutsinformationen för verksamhetsutveckling.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2022 (PDF 4 Mb) och i utvärderingspromemorian (på finska, PDF 121 Kb).