Sök
Close this search box.

Sammandrag 2022

Dela sida

Revisionsnämnden ska ordna en granskning av förvaltningen och ekonomin samt utvärdera utfallet av de mål som ställts upp för HUS. Dessutom bedömer nämnden om verksamheten har ordnats på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden är ett organ som är oberoende av den operativa ledningen med uppgift att producera information som stöd för beslutsfattandet. Nämndens uppgifter grundar sig på lag och den har omfattande rätt att få information. 

Resultaten av revisionsnämndens utvärderingar publiceras årligen i utvärderingsberättelsen som i fortsättningen ges till sammanslutningens stämma. Utvärderingen gäller alltid föregående år. Nämnden utvärderar varje år hur de mål som ställts upp i budgeten har uppnåtts, tillgången till vård, den ekonomiska situationen och produktiviteten. År 2022 utvärderades dessutom produktionen av information om vårdens effektivitet, kunddelaktigheten i serviceutvecklingen, lokalerna, anlitandet av utomstående experttjänster, kommunikationen, Apotti-systemet samt den externa tillsynen av HUS. Som en del av den gemensamma utvärderingen av revisionsnämnderna i huvudstadsregionen utreddes hur mentalvårdstjänsterna för barn och unga har utvecklats. Nämnden följer också årligen upp utfallet av tidigare rekommendationer samt revisorns rekommendationer.

Sammanfattningar av ämnen i denna utvärderingsberättelse, utvärderingspromemorior över mer omfattande utvärderingar samt utvärderingsberättelser från tidigare år publiceras på adressen www.arviointikertomushus.fi. De som varit föremål för utvärderingen har haft möjlighet att granska utvärderingstexterna.

Revisionsnämnden ger i denna utvärderingsberättelse 12 rekommendationer för utveckling av verksamheten, av vilka 7 är sådana som revisionsnämnden anser vara nödvändiga. Nödvändiga rekommendationer gäller uppföljningen av genomförandet av strategin, utvecklingen av produktiviteten, tryggandet av personalresurser, tidsfristerna för tillgången till vård, bevis på vårdens effektivitet, utvecklingen av Apotti samt utvecklingen av mentalvårdstjänsterna för barn och unga i samarbete med välfärdsområdena och Helsingfors stad. Dessutom ges 5 rekommendationer som är viktiga med tanke på verksamhetens resultat. De gäller att inkludera kunder i utvecklingen av vård- och servicekedjor, ledningen av lokaler och en förbättring i lokaleffektiviteten, ramavtalens tillgänglighet, kommunikationen och verkställandet av administrativa instruktioner samt verkställandet av revisorns rekommendationer.

Revisionsnämndens uppgift är att lyfta fram utvecklingsobjekt i verksamheten. Det är klart att man i HUS omfattande organisation gör ett utmärkt arbete på många områden och i utvärderingsberättelsen har man också lyft fram framgångar. I samband med beredningen av utvärderingsberättelsen 2022 gjordes flera positiva observationer, av vilka en del presenteras här.

Urval av positiva observationer 2022

  • Patienterna har i stor utsträckning inkluderats i utvecklingen av tjänsterna.
  • Personalen är nöjdare med ledningen än tidigare.
  • Starroperationsverksamheten har effektiverats genom att utveckla personalens arbetsfördelning och läkarnas distansmottagning har förbättrat tillgången till jouren.
  • Prioriteringen och hanteringsmodellen för utvecklingsobjekten i Apotti-systemet har utvecklats framgångsrikt.
  • HUS uppnådde energibesparingsmålet i kommunernas energieffektivitetsavtal över tre år i förtid och utarbetade som första sjukvårdsdistrikt en klimatfärdplan.  Antalet problem med inomhusluften har minskat.
  • Rapporteringen, uppföljningen och kommunikationen om produktivitetsprojekten har förbättrats. I många produktivitetsprojekt uppnåddes goda resultat.
  • Utvecklingen av upphandlingar har framskridit. Upphandlingsverksamheten har omorganiserats, upphandlingskompetensen har stärkts och upphandlingsskulden har minskat.