Sök
Close this search box.

Revisionsnämndens arbete våren 2023

Dela sida

HUS har sedan hösten 2022 haft två revisionsnämnder: HNS-samkommunens revisionsnämnd och HUS-sammanslutningens revisionsnämnd som inledde sin verksamhet i början av 2023. Båda nämnderna är verksamma tills HNS-samkommunens bokslut och ansvarsfrihet samt utvärderingsberättelsen för räkenskapsperioden 2022 har godkänts. Revisionsnämnden för samkommunen HNS bereder alltså utvärderingsberättelsen 2022, som man har för avsikt att godkänna i slutet av april. Utvärderingsberättelsen kommer att publiceras på webbplatsen www.arviointikertomushus.fi före sammanslutningens stämma i juni.

HUS-sammanslutningens revisionsnämnd har sju ledamöter. Ordförande är Carita Orlando (Saml., Vanda) och vice ordförande Tuula Mohamud (Gröna, Helsingfors). Övriga medlemmar är Jonne Juntura (SDP, Helsingfors), Hanna-Leena Hemming (Saml., Helsingfors), Hannele Kerola (SDP, Esbo) och Jari Oksanen (Gröna, Borgå). Nämnden har bred erfarenhet från olika samhällssektorer.

Revisionsnämnden inledde sitt arbete hösten 2022 genom att konkurrensutsätta HUS-sammanslutningens revisionstjänster. Sammanslutningens stämma fattade beslut i ärendet 15.3.2023. Till revisionssammanslutning valdes BDO Audiator Oy.  I januari 2023 godkände nämnden en kvalitetsanvisning som styr utvärderingsarbetet (på finska), där principerna för genomförandet av nämndens lagstadgade utvärderingsuppgift fastställs.

Nämnden har beslutat vilka ämnen den kommer att utvärdera under sin mandatperiod 2023–2025.  Ämnena preciseras i arbetsprogram som godkänns årligen.  Arbetsprogrammet 2023 innehåller liksom tidigare utvärderingsberättelser årligen återkommande ämnen: förverkligandet av mål, den ekonomiska situationen, tillgången till vård, förverkligandet av revisionsnämndens tidigare rekommendationer och genomförandet av revisorns rekommendationer. År 2023 ligger tyngdpunkten i effektivitetsrevisionen på personalen. Nämnden utvärderar dessutom ledningen och utvecklingen av vårdarbetet, förlossningsverksamheten, den offentliga bilden av HUS och hur HUS-sammanslutningens första verksamhetsår har förlöpt. Integrationen av den specialiserade sjukvården och primärvården utvärderas genom organiseringen av den palliativa vården och hjälpmedelstjänsterna samt deras funktion.

De förändringar som sker i omvärlden bidrar också till inriktningen för revisionsnämndens utvärderingsarbete. I och med reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet förändrades många saker. Det är viktigt att nämnden skapar samarbete med Nylands välfärdsområdens och Helsingfors stads externa revisionsverksamheter.

I denna nya situation, i den nya HUS-sammanslutningen, är det bra om revisionsnämnden börjar genomföra ett utvärderingsarbete vars syfte är att hjälpa HUS-sammanslutningen att utveckla verksamheten så att HUS mission – Allt bättre vård, varje dag, för varje patient – genomförs.

Pirjo Räsänen

Utvärderingsdirektör