Sök

Verkställande av strategin

Verkställande av strategin

Sedan 2017 har kommunerna och samkommunerna varit tvungna att ha en strategi där fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för verksamheten och ekonomin. Eftersom strategin är ett av fullmäktiges viktigaste sätt att styra HUS verksamhet är det motiverat att revisionsnämnden regelbundet utreder hur den genomförs och verkställs.

I utvärderingen utreddes om verkställandet av strategin 2020–2024 har varit konsekvent och verkningsfullt. Dessutom utreddes strategins styrkor och svagheter jämfört med strategierna för andra organisationer inom den specialiserade sjukvården. Mer detaljerade frågor var:

1. Hur har verkställandet av strategin 2020–2024 genomförts (inkl. kommunikationen)

  • Personalen har aktivt informerats om strategin via flera kanaler. Kommunikationen har fokuserat på strategiska mål och värderingar som är välkända för personalen från tidigare. Det har kommunicerats lite om hur strategin verkställs som helhet på HUS-nivå.
  • Årliga strategiska projekt är det viktigaste sättet att verkställa strategin och projekthanteringen har utvecklats. Med projekten 2021 uppnåddes många resultat som stödde HUS strategi.

2. Hur beskriver de mål och mätare som ställts upp i budgeten strategin och gör det möjligt att följa upp hur strategin verkställs?

  • I strategin definieras inte tydligt hur dess verkställande följs upp och utvärderas under fullmäktigeperioden.  Det är svårt att följa upp hur strategin verkställs, eftersom målen och indikatorerna förändras årligen. Även termerna som används för mål och mätare samt för olika strategier, åtgärdsprogram och -policyn varierar.
  • Inga målvärden ställdes upp för operativa mål i budgeten för 2021.
  • De gemensamma riktlinjerna och strategierna för personal, forskning och upphandling på HUS-nivå har inte uppdaterats för att motsvara den nuvarande strategin. Gemensamma riktlinjer saknas också i fråga om digitalisering och informationsledning.

3. Vilka är strategins styrkor och svagheter jämfört med andra organisationers strategier inom den specialiserade sjukvården?

  • De strategiska målen avviker inte nämnvärt från de övriga universitetssjukvårdsdistriktens strategier. Från andra organisationers strategier inom den specialiserade sjukvården kunde man ta lärdom om hur verkställandet av strategin följs upp och hur strategin konkretiseras.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2021 (PDF 4 Mb) och i utvärderingspromemorian (PDF 855 kb, på finska).

[if field=suositukset_naytetaanko_laatikko value=1]

Revisions­nämndens rekommendationer

[ul][repeater suositukset_listaus] [li] [field suositusteksti][/li] [/repeater][ul]
[else] [/if]
[field suositukset_alateksti]

Utvärderings­berättelse 2021