Strategian toimeenpano

Jaa sivu

Vuodesta 2017 lähtien kunnilla ja kuntayhtymillä on täytynyt olla strategia, jossa valtuusto päättää toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Koska strategia on valtuuston tärkeimpiä keinoja ohjata HUSin toimintaa, on perusteltua, että tarkastuslautakunta selvittää sen toteutumista ja toimeenpanoa säännöllisesti.

Arvioinnissa selvitettiin, onko strategian 2020–2024 toimeenpano ollut johdonmukaista ja vaikuttavaa. Lisäksi selvitettiin strategian vahvuuksia ja heikkouksia verrattuna muiden erikoissairaanhoidon organisaatioiden strategioihin. Tarkempina kysymyksinä olivat:

1. Miten vuosien 2020–2024 strategian toimeenpano on toteutunut (ml. viestintä)?

  • Strategiasta on viestitty henkilöstölle aktiivisesti useita kanavia hyödyntäen. Viestintä on painottunut strategisiin päämääriin, sekä arvoihin, jotka henkilöstö tuntee jo hyvin. Siitä, miten strategia toteutuu kokonaisuutena HUS-tasolla, on viestitty vähän.
  • Vuosittaiset strategiset hankkeet ovat tärkein strategian toimeenpanon keino ja hankehallintaa on kehitetty. Vuoden 2021 hankkeilla saavutettiin lukuisia HUSin strategiaa tukevia tuloksia.

2. Miten talousarviossa asetetut tavoitteet ja mittarit kuvaavat strategiaa ja mahdollistavat strategian toteutumisen seurannan?

  • Strategiassa ei ole selkeästi määritelty, miten sen toteutumista seurataan ja arvioidaan valtuustokauden aikana.  Strategian toteutumisen seuranta on vaikeaa, koska tavoitteet ja mittarit vaihtuvat vuosittain. Myös tavoitteista ja mittareista sekä erilaisista strategioista, toimintaohjelmista ja -politiikoista käytetyt termit vaihtelevat.
  • Toiminnallisille tavoitteille ei asetettu tavoitearvoja vuoden 2021 talousarviossa.
  • Henkilöstöä, tutkimusta ja hankintoja koskevia HUS-tason yhteisiä linjauksia ja strategioita ei ole päivitetty vastaamaan nykyistä strategiaa. Yhteiset linjaukset puuttuvat myös digitalisaation ja tietojohtamisen osalta.

3. Mitkä ovat strategian vahvuuksia ja heikkouksia verrattuna muihin erikoissairaanhoidon organisaatioiden strategioihin?

  • Strategian päämäärät eivät merkittävästi poikkea muiden yliopistosairaanhoitopiirien strategioista. Muiden erikoissairaanhoidon organisaatioiden strategioista voitaisiin oppia siitä, miten strategian toteutumista seurataan ja miten strategiaa konkretisoidaan.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksessa 2021 (PDF 4 Mt) ja arviointimuistiossa (PDF 855 kt).