Sök
Close this search box.

Vårdkvalitet

Dela sida

HUS har i flera års tid berett införandet av det internationella kvalitetssystemet Joint Commission International (JCI). Projektet avbröts hösten 2021 och nu utreds vilket av de internationella kvalitetssystemen som bäst lämpar sig för HUS. Grunden för utvecklingen av vårdarbetets kvalitet är Magnetsjukhusmodellen. HUS Hjärt- och lungcentrum, Cancercentrum och resultatenheten Sjukvård för barn och unga strävar efter status som Magnetsjukhus under åren 2022–2023.

Kvalitetsmätning

HUS kvalitetsmätare grundar sig på JCI-systemet. Utfallsuppgifterna för kvalitetsmätarna rapporteras och behandlas månatligen. Förbättringsåtgärderna och uppföljningen av dem ska dokumenteras, men detta har inte förverkligats i alla resultatenheter.

År 2021 fanns det sammanlagt 16 kvalitetsmätare. Revisionsnämndens utvärdering fokuserade på uppföljningsmätare för vårdens kliniska kvalitet, som gäller användning av handdesinfektionsmedel, anmälningar om skade- och riskhändelser, förekomsten av liggsår och fallolyckor, patientpåminnelser, vårdperiodens längd, återkomst till sjukhuset efter en vårdperiod samt dödlighet. Två av de åtta mål som ställts upp för mätarna uppnåddes 2021.

Som mätare för vårdens effektivitet fastställdes en hälsorelaterad 15D-livskvalitetsmätare. Från och med november 2021 har patienterna kunnat besvara enkäten i Maisa-tjänsten.

På HUS används dessutom cirka 70 kvalitetsregister. Med hjälp av kvalitetsregistren har man kunnat förbättra vårdens kvalitet och påskynda vården, men särskilt i mätningen av effekterna av patientvården finns det dock ännu utrymme för utveckling. 

Köptjänsternas kvalitet

Kvalitetskontroll ska ingå i avtal om köpta tjänster. I köpta tjänster som gäller patientvård följer HUS bland annat upp anmärkningar och klagomål samt antalet komplikationer.

Till exempel ramavtalet om köpta tjänster för ögonsjukdomar fastställer kvalitetskraven för tjänsteleverantören som måste förbinda sig till dem. Tjänsteleverantören ska följa upp servicenivån och skriftligen rapportera om den förverkligade servicenivån.  Tjänsteleverantören ska ha en plan för egenkontroll och ett system för intern kvalitetskontroll och hantering av avvikelser. Respons har samlats in från patienter och samarbetspartner och en enkät har genomförts för interna aktörer och tjänsteleverantörer sommaren 2021.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2021 (PDF 4 Mb).