Missförhållanden som framkommit i samband med upphandlingar

Missförhållanden som framkommit i samband med upphandlingar

Revisionsnämnden utredde missförhållandena som framkommit i samband med HUS upphandlingar, eftersom det under 2019 uppdagades att HUS har genomfört upphandlingar utan konkurrensutsättning. Enligt dokumentet Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 betraktas problemen som framkommit inom upphandlingsverksamheten som en betydande ekonomisk och verksamhetsmässig risk för HUS. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har föreslagit för marknadsdomstolen att HUS åläggs betala påföljdsavgifter till ett sammanlagt belopp av 160 000 euro.

Enligt en utomstående utredning är det inte möjligt att utreda exakta värde och antal av upphandlingarna som inte konkurrensutsatts på basis av HUS system. Brister upptäcktes också i riskhanteringen och den interna kontrollen med anknytning till upphandlingar. 

Revisionsnämnden anser att det är ytterst allvarligt att upphandlingslagen inte har följts och fäster allvarlig vikt vid att den interna kontrollen av upphandlingarna inte har genomförts i enlighet med den av fullmäktige godkända förvaltningsstadgan, vilket har möjliggjort en verksamhet som är lagstridig och strider mot HUS regler och anvisningar.

Revisionsnämnden konstaterar att det långvariga förfarandet, som framkommit i olika utredningar, är ett bevis på att upphandlingsverksamheten inte har ordnats på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt.

En mer detaljerad beskrivning av utvärderingen presenteras i utvärderingsberättelsen för år 2019 (PDF 1,59 Mt).

Revisions­nämndens rekommendationer

  • Revisionsnämnden förutsätter att HUS i egenskap av betydande upphandlare av varor och tjänster inom den offentliga ekonomin säkerställer att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs på ett sådant sätt att upphandlingarnas laglighet och resultatrikhet förverkligas.
  • Revisionsnämnden förutsätter att den före slutet av januari 2021 av styrelsen får en utredning om korrigering av missförhållandena som förekommit i samband med upphandlingar samt om utvecklingsåtgärder med anknytning till upphandlingar och verkställande av dessa åtgärder.
Revisionsnämnden rekommenderade i utvärderingsberättelsen för år 2018 att HUS ska överväga att publicera leverantörsfakturor på sina webbsidor, eftersom detta skulle göra organisationens verksamhet mer transparent, förhindra osakligt påverkande och korruption. Rekommendationen är fortfarande aktuell.