Hankinnoissa esiin tulleet epäkohdat

Hankinnoissa esiin tulleet epäkohdat

Tarkastuslautakunta selvitti HUSin hankinnoissa esiin tulleita epäkohtia, koska vuoden 2019 aikana tuli ilmi, että HUS on tehnyt hankintoja kilpailuttamatta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019 asiakirjan mukaan hankintatoimessa esille tulleita ongelmia pidetään merkittävänä taloudellisena ja toiminnallisena riskinä HUSille. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on esittänyt markkinaoikeudelle yhteensä 160 000 euron seuraamusmaksujen määräämistä HUSille.

Ulkopuolisen selvityksen mukaan kilpailuttamatta tehtyjen hankintojen tarkkaa arvoa ja lukumäärää ei ole mahdollista selvittää HUSin järjestelmien perusteella. Myös hankintoihin liittyvien riskien hallinnassa ja sisäisessä valvonnassa havaittiin puutteita.  

Tarkastuslautakunta pitää erittäin vakavana hankintalain noudattamatta jättämistä ja kiinnittää vakavaa huomiota siihen, ettei sisäinen valvonta ole hankintojen osalta toteutunut valtuuston hyväksymän hallintosäännön mukaisesti, mikä on mahdollistanut lainvastaisen sekä HUSin sääntöjen ja ohjeiden vastaisen toiminnan.

Tarkastuslautakunta toteaa, että eri selvityksissä esiin tullut, pitkään jatkunut toimintatapa on osoitus siitä, että hankintatointa ei ole järjestetty tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Yksityiskohtaisempi kuvaus arvioinnista on esitetty vuoden 2019 arviointikertomuksessa (PDF 1,74 Mt).

Tarkastus­lautakunnan suositukset

  • Tarkastuslautakunta edellyttää, että HUS merkittävänä julkisen talouden tavaroiden ja palvelujen hankkijana varmistaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan siten, että hankintojen lainmukaisuus ja tuloksellisuus toteutuu.
  • Tarkastuslautakunta edellyttää saavansa tammikuun 2021 loppuun mennessä hallitukselta selvityksen hankinnoissa esiintyneiden epäkohtien korjaamisesta sekä hankintatointa koskevista kehittämistoimenpiteistä ja niiden toteutumisesta.
Tarkastuslautakunta suositteli vuoden 2018 arviointikertomuksessa, että HUS harkitsee ostolaskujen julkaisemista verkkosivuillaan, koska se edistäisi organisaation toiminnan läpinäkyvyyttä, torjuisi epäasiallisia vaikuttimia ja korruptiota. Suositus on edelleen ajankohtainen.

Arviointikertomus 2019 tiivistelmät