Sammandrag

Sammandrag

Revisionsnämnden har i uppgift att utvärdera resultaten och ändamålsenligheten av kommunernas och samkommunernas verksamhet och därigenom främja konkurrenskraften hos ordnandet av tjänster och verksamhetens konkurrenskraft. Verksamheten kan anses vara resultatrik då man svarar på klienternas behov på ett kostnadseffektivt och högklassigt sätt och att de anställdas motivation och arbetsglädje i arbetet hålls på en hög nivå. Revisionsnämnden rapporterar om sina observationer för fullmäktige årligen i en utvärderingsberättelse.

Positiva observationer

 • Förutsättningarna för forskning har förbättrats på många sätt, bland annat genom att öka HUS eget forskningsanslag, inrätta ett vård- och hälsovetenskapligt center, utöka de elektroniska kanalerna för att göra det lättare att ansöka om forskningstillstånd samt tillhandahålla biostatistiska tjänster.
 • Verksamheten i beställningsteam, som inleddes inom HUCS sjukvårdsområde hösten 2019, kan i fortsättningen dämpa kostnadsökningen för tjänster som köps av interna stödtjänstenheter och förbättra tjänsternas kvalitet.
 • Nya barnsjukhuset har redan delvis infriat förväntningarna på sjukhuset i fråga om ökningen av verksamhetens produktivitet. Genomloppstiden för jouren har nästan halverats, operationssalarnas användningsgrad har ökat avsevärt och de korta vårdperioderna på bäddavdelning har minskat.
 • Som ett resultat av utvecklingsåtgärderna som vidtagits inom resultatenheten HUCS Kvinnosjukdomar och förlossningar har operationsköerna för kvinnosjukdomar kunnat förkortas och cancerpatienternas får betydligt snabbare tillgång till vård.
 • Användningen av elektroniska hälsotjänster uppskattas minska de genomsnittliga kostnaderna för tjänsterna och frigöra kapacitet för vård av nya patienter, nya tjänster eller snabbare tillgång till vård.
 • Arbetets effektivitet torde kunna förbättras med hjälp av distansmottagningstjänster. För klienterna har e-tjänsterna medfört större valfrihet samt främjat patientens delaktighet och egenvård.

Observerade utvecklingsobjekt

 • HUS resultat uppvisade ett underskott på 15 miljoner euro år 2019 och budgeten för år 2020 hade upprättats med ett underskott. Vikten av en balanserad ekonomiplanering understryks ännu mer än förut. Orsakerna till HUS försämrade ekonomiska situation bör analyseras noggrant. Uppföljningen av förverkligandet av ekonomin bör förbättras och de vidtagna korrigerande åtgärdernas genomslagskraft bör följas upp.
 • Kommunerna använder allt mer pengar till specialiserad sjukvård. Medlemskommunernas betalningsandelsfakturering överskred budgeten med sex procent och ökningen jämfört med år 2018 var 12,5 procent (197,7 miljoner euro). Nettodriftskostnaderna per invånare för den specialiserade sjukvården har ökat i alla av HUS medlemskommuner jämfört med år 2010.
 • De framkomna upphandlingarna som genomförts utan konkurrensutsättning är allvarliga. Revisionsnämnden förutsätter att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs på ett sådant sätt att upphandlingarnas laglighet och resultatrikhet kan garanteras.
 • Stora satsningar bör göras på personalens välbefinnande. Nya metoder att förbättra personalens engagemang bör hittas. Förfarandena för uppföljning av arbetstiden och iakttagandet av anvisningarna varierar mellan olika resultatområden och personalgrupper, vilket innebär att en jämlik behandling av personalen inte förverkligas inom arbetstidsuppföljningen. Resultatbonussystemet bör göras mer sporrande och uppföljningen av överbelastningen bör utvecklas. Deltagandet i utvecklingssamtal ska ökas. 
 • För att säkerställa att rekommendationerna om vård och rehabilitering av höftfrakturpatienter förverkligas ger revisionsnämnden rekommendationer med anknytning till bland annat centralisering av operationer till färre enheter, tillträde till operation och samarbete med kommuner.