Tiivistelmä

Tiivistelmä

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida kuntien ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, ja siten edistää julkisten palvelujen järjestämisen ja toiminnan kilpailukykyä. Toiminnan voidaan sanoa olevan tuloksellista silloin, kun asiakkaiden tarpeisiin vastataan kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja henkilöstön työssä jaksaminen on hyvällä tasolla. Tarkastuslautakunta raportoi huomioistaan valtuustolle vuosittain arviointikertomuksessa.

Myönteisiä havaintoja vuodelta 2019

 • Tutkimustyön edellytyksiä on parannettu monin keinoin; muun muassa lisäämällä HUSin omaa tutkimusmäärärahaa, perustamalla hoito- ja terveystieteiden keskus, lisäämällä sähköisiä kanavia tutkimuslupien hakemisen helpottamiseksi ja tarjoamalla biostatistisia palveluja.
 • HYKS sairaanhoitoalueella syksyllä 2019 käynnistetty tilaajatiimitoiminta voi jatkossa hillitä sisäisiltä tukipalveluyksiköiltä ostettavien palvelujen kustannusten kasvua ja parantaa palvelujen laatua.
 • Uusi lastensairaala on jo osin lunastanut sille asetetut odotukset toiminnan tuottavuuden kasvun osalta; päivystyksen läpimenoaika on lähes puolittunut, leikkaussalien käyttöaste on noussut huomattavasti ja lyhyet vuodeosastohoitojaksot ovat vähentyneet.
 • HYKS Naistentaudit ja synnytykset tulosyksikössä tehtyjen kehittämistoimien tuloksena naistentautien leikkausjonoja on saatu lyhennettyä ja syöpäpotilaiden hoitoon pääsyä nopeutettua merkittävästi.
 • Sähköisten terveyspalvelujen käytön arvioidaan alentavan palvelujen keskimääräisiä kustannuksia ja vapauttavan kapasiteettia uusien potilaiden hoitoon, uusiin palveluihin tai hoitoon pääsyn nopeuttamiseen.
 • Etävastaanottopalveluilla voitaneen parantaa työn tehokkuutta. Asiakkaille sähköiset asiointipalvelut ovat tuoneet lisää valinnanvapautta ja edesauttaneet potilaan osallistumista ja itsehoitoa.

Havaittuja kehittämiskohteita

 • HUSin tulos oli vuonna 2019 15 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja vuoden 2020 talousarvio on laadittu alijäämäiseksi. Tasapainoisen taloussuunnittelun merkitys korostuu entisestään. Syyt HUSin huonontuneeseen taloustilanteeseen tulee analysoida huolellisesti. Talouden toteutumisen seurantaa tulee parantaa, ja tehtyjen korjaustoimenpiteiden vaikuttavuutta seurata.
 • Kunnat käyttävät yhä enemmän rahaa erikoissairaanhoitoon. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus ylitti talousarvion kuudella prosentilla ja kasvu vuoteen 2018 verrattuna oli 12,5 prosenttia (197,7 milj. euroa). Erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset ovat kasvaneet vuoteen 2010 verrattuna kaikissa HUSin jäsenkunnissa.
 • Ilmi tulleet kilpailuttamatta tehdyt hankinnat on vakava asia. Tarkastuslautakunta edellyttää, että sisäinen valvonta ja riskien hallinta toimeenpannaan siten, että hankintojen laillisuus ja tuloksellisuus voidaan taata.
 • Henkilöstön hyvinvointiin tulee panostaa voimakkaasti. Sitoutuneisuuden parantamiseksi tulee etsiä uusia keinoja. Työajan seurannan käytännöt ja ohjeiden noudattaminen vaihtelevat tulosalueiden ja henkilöstöryhmien välillä, joten tasa-arvoinen henkilöstön kohtelu ei toteudu työajanseurannassa. Tulospalkkiojärjestelmää tulee kehittää kannustavammaksi, ja ylikuormituksen seurantaa tulee kehittää. Kehityskeskustelujen käyntiastetta tulee nostaa. 
 • Lonkkamurtumapotilaiden hoitoa ja kuntoutusta koskevien suositusten toteutumisen varmistamiseksi tarkastuslautakunta antaa suosituksia liittyen muun muassa leikkausten keskittämiseen harvempiin yksiköihin, leikkaukseen pääsyyn ja kuntien kanssa tehtävän yhteistyöhön.