Sök
Close this search box.

Sammandrag 2021

Dela sida

I kommunerna och samkommunerna är det revisionsnämndernas uppgift att ordna revisionen av förvaltningen och ekonomin samt utvärdera hur de mål som fullmäktige ställt upp har uppnåtts, och om organisationens verksamhet har ordnats på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden är ett organ som är oberoende av styrelsen och lyder under fullmäktige, och dess centrala uppgift är att producera information som stöd för beslutsfattandet. Lagen ger revisionsnämndens utvärderingsarbete ett omfattande mandat och även omfattande rätt att få information.

HUS revisionsnämnds utvärdering riktar sig årligen förutom till förverkligandet av de mål som fullmäktige ställt upp även till vissa resultatområden och/eller resultatenheter samt till organisationens övriga funktioner och teman som nämnden anser vara viktiga. År 2021 utvärderades den ekonomiska situationen och genomförandet av produktivitetsprogrammet, verkställandet av strategin, upphandlingarna, tillgången till vård, rekryteringen, förverkligandet av språkprogrammet samt vårdkvaliteten. Utvärderingen av resultatområden gällde HUS Diagnostikcentrum och HUS IT-förvaltning. Dessutom gjordes tillsammans med kommunernas revisionsnämnder i huvudstadsregionen en utvärdering av ordnandet av vården av äldre jourpatienter och en utredning av hur revisionsnämndens rekommendationer från 2019 har förverkligats. För första gången utvärderades även utfallet av revisorns rekommendationer. En utvärderingspromemoria där ämnet behandlas närmare har utarbetats över sex utvärderingar. Sammandrag av utvärderingsberättelsens teman, utvärderingspromemorior samt utvärderingsberättelser från tidigare år har publicerats på denna webbplats.

Revisionsnämnden fäster uppmärksamhet vid att de strategiska målen i budgeten för 2021 och deras målvärden till vissa delar avviker från bokslutet för 2021. Revisionsnämnden förutsätter att man i bokslutet konsekvent rapporterar om utfallet av de mål som ställts upp i budgeten. De mål som antecknats i den av fullmäktige godkända budgeten ska i regel inte ändras under räkenskapsperioden utan fullmäktiges godkännande.

Revisionsnämnden ger i denna utvärderingsberättelse 15 rekommendationer för utvecklingen av HUS verksamhet. Rekommendationerna har klassificerats enligt hur nödvändigt eller viktigt deras förverkligande är enligt nämnden. Nödvändigt är att tidsfristerna för tillgången till vård uppfylls efter de utmanande coronaåren, att gemensamma principer skapas för bedömning av förhandseffekterna av beslut, att upphandlingar och informationshanteringsmodellen bringas till den nivå som lagen förutsätter samt att patientdatasystemet Apotti utvecklas så att de uppställda målen för det uppnås. Dessutom anses det nödvändigt att verkställa revisorns rekommendationer. 

I revisionsnämndens utvärderingsberättelser framhävs att utvecklingsobjekt ska identifieras och lyftas fram för att nämnden ska kunna fullgöra sin uppgift. Det är klart att man i HUS omfattande organisation gör ett utmärkt arbete på många områden och revisionsnämnden vill också lyfta fram framgångar.

Positiva observationer från 2021

  • Genom de strategiska projekten uppnåddes flera mål som ställts upp för dem och som stöder förverkligandet av strategin. Hanteringen av strategiska projekt har utvecklats målmedvetet. 
  • Tidsbokningstjänsterna i anslutning till coronapandemin fungerar väl.  HUS producerade en omfattande rapportering om coronavirusdiagnostiken, vaccinationstäckningen och vården av coronapatienter. Dessa har varit viktiga framgångar i hanteringen av epidemin och den tillhörande informationsledningen.
  • På Diagnostikcentrumet har man systematiskt utvecklat samarbetet med olika klientgrupper och identifierat utvecklingsobjekt för verksamheten tillsammans med klienter.
  • HUS IT-förvaltning har en central roll i HUS verksamhet. Resultatområdets personal är mycket nöjd med sin egen arbetsenhet samt ledningen, nöjdare än på HUS i genomsnitt. Detta är viktigt med tanke på uppnåendet av HUS strategiska mål.
  • Vården av äldre jourpatienter har utvecklats på många olika sätt. HUS har till exempel deltagit i utvecklingen av verksamheten för mobila sjukhuset (LiiSa), som man har fått goda erfarenheter av.
  • Den hälsorelaterade livskvalitetsmätaren 15D togs i bruk som en del av Maisa-applikationen och enkäten kan nu besvaras elektroniskt.
  • Tvåspråkighetsprogrammet har förnyats och förankrats på många olika sätt.
  • Revisionsnämndens rekommendationer om e-tjänster från 2019 har i huvudsak förverkligats. E-tjänsternas tillgänglighet har förbättrats och det är lättare att hitta dem.

Revisionsnämnden betonar att HUS är en stor organisation där det utöver de ovan nämnda också händer många andra bra saker. En viktig observation är bland annat att patienterna enligt årets kundnöjdhetsmätningar var nöjda med den service de fått.