Tiivistelmä 2021

Jaa sivu

Kunnissa ja kuntayhtymissä tarkastuslautakuntien tehtävänä on järjestää hallinnon ja talouden tarkastus sekä arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja onko organisaation toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta on hallituksesta riippumaton, valtuuston alainen toimielin, ja sen keskeinen tehtävä on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Laki antaa tarkastuslautakunnan arviointityölle laajan mandaatin, ja myös laajan tiedonsaantioikeuden.

HUSin tarkastuslautakunnan arviointi kohdistuu vuosittain valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen lisäksi joihinkin tulosalueisiin ja/tai -yksiköihin sekä muihin organisaation toimintoihin ja aiheisiin, joita lautakunta pitää tärkeinä. Vuonna 2021 arvioitiin taloudellista tilannetta ja tuottavuusohjelman toteutumista, strategian toimeenpanoa, hankintoja, hoidon saatavuutta, rekrytointia, kieliohjelman toteutumista ja hoidon laatua. Tulosalueista arviointi kohdistui HUS Diagnostiikkakeskukseen ja HUS Tietohallintoon. Lisäksi tehtiin yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien tarkastuslautakuntien kanssa arviointi iäkkäiden päivystyspotilaiden hoidon järjestämisestä ja selvitettiin, miten tarkastuslautakunnan vuonna 2019 antamat suositukset ovat toteutuneet. Ensimmäistä kertaa arvioitiin myös tilintarkastajan suositusten toteutumista. Kuudesta arvioinnista on laadittu arviointimuistio, joissa aihetta käsitellään tarkemmin. Tiivistelmät arviointikertomuksen aiheista, arviointimuistiot sekä aiempien vuosien arviointikertomukset on julkaistu näillä verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että talousarviossa 2021 asetetut strategiset tavoitteet ja niiden tavoitearvot poikkeavat joiltakin osin vuoden 2021 tilinpäätöksestä. Tarkastuslautakunta edellyttää, että tilinpäätöksessä raportoidaan johdonmukaisesti talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Valtuuston hyväksymään talousarvioon kirjattuja tavoitteita ei lähtökohtaisesti tule muuttaa tilikauden aikana ilman valtuuston hyväksyntää.

Tarkastuslautakunta antaa tässä arviointikertomuksessa 15 suositusta HUSin toiminnan kehittämiseksi. Suositukset on luokiteltu sen mukaan, miten välttämättöminä tai tärkeinä lautakunta pitää niiden toteutumista. Välttämättöminä pidetään hoitoon pääsyn määräaikojen toteutumista haasteellisten koronavuosien jälkeen, yhteisten periaatteiden luomista päätösten ennakkovaikutusten arvioinnille, hankintojen ja tiedonhallintamallin saattamista lain edellyttämälle tasolle sekä Apotti-potilastietojärjestelmän kehittämistä niin, että sille asetetut tavoitteet saavutetaan. Lisäksi välttämättömänä pidetään tilintarkastajan antamien suositusten toimeenpanoa. 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksissa korostuu kehittämiskohteiden tunnistaminen ja esille nostaminen, ja näin pitää olla, jotta lautakunta täyttää tehtävänsä. On selvää, että HUSin laajassa organisaatiossa tehdään erinomaista työtä monella alueella ja tarkastuslautakunta haluaa nostaa esiin myös onnistumisia.

Myönteisiä havaintoja vuodelta 2021

  • Strategisilla hankkeilla saavutettiin useita niille asetettuja tavoitteita, jotka tukevat strategian toteutumista. Strategisten hankkeiden hallintaa on kehitetty määrätietoisesti. 
  • Koronapandemiaan liittyvät ajanvarauspalvelut toimivat hyvin.  HUS tuotti kattavan raportoinnin koronavirusdiagnostiikasta, rokotuskattavuudesta sekä koronapotilaiden hoidosta. Nämä ovat olleet tärkeitä onnistumisia epidemian hallinnassa ja siihen liittyvässä tietojohtamisessa.
  • Diagnostiikkakeskuksessa on kehitetty systemaattisesti yhteistyötä eri asiakasryhmien kanssa ja tunnistettu toiminnan kehittämiskohteita yhdessä asiakkaiden kanssa.
  • HUS Tietohallinnolla on keskeinen rooli HUSin toiminnassa. Tulosalueen henkilöstö on erittäin tyytyväistä, ja tyytyväisempää kuin HUSissa keskimäärin, omaan työyksikköönsä sekä johtamiseen. Tämä on tärkeää HUSin strategisten päämäärien saavuttamisen kannalta.
  • Iäkkäiden päivystyspotilaiden hoitoa on kehitetty monin eri tavoin. HUS on esimerkiksi ollut mukana kehittämässä liikkuvan sairaalan (LiiSa) toimintaa, josta on saatu hyviä kokemuksia.
  • Terveyteen liittyvä elämänlaatumittari 15D otettiin käyttöön osana Maisa-sovellusta, ja kyselyyn voi nyt vastata sähköisesti.
  • Kaksikielisyysohjelma on uudistettu ja sitä on jalkautettu monin eri keinoin.
  • Sähköisiä asiointipalveluja koskevat tarkastuslautakunnan suositukset vuodelta 2019 ovat pääosin toteutuneet. Sähköisten asiointipalvelujen saavutettavuutta ja löydettävyyttä on parannettu.

Tarkastuslautakunta korostaa, että HUS on suuri organisaatio, jossa yllä mainittujen lisäksi tapahtuu paljon muitakin hyviä asioita. Tärkeä havainto on muun muassa se, että potilaat olivat vuoden asiakastyytyväisyysmittausten perusteella tyytyväisiä saamaansa palveluun.