Sök
Close this search box.

Sammandrag 2020

Dela sida

Utöver utfallet av de lagstadgade målen för verksamheten och ekonomin utvärderas i utvärderingsberättelsen för 2020 effekterna av coronapandemin, tillgången till vård, missförhållandena inom upphandlingsverksamheten samt upphandlingarnas ansvarsfullhet. När det gäller organisationens verksamhetsenheter utvärderas Hyvinge sjukvårdsområde, resultatområdena HUS Asvia och HUS Apotek samt resultatenheten HUCS Gastrocentrum. Dessutom utvärderas genomförandet av de rekommendationer som gavs i utvärderingsberättelsen för 2018.

I utvärderingsberättelsen för 2020 ger revisionsnämnden sammanlagt 26 rekommendationer. Revisionsnämnden ger åtskilliga rekommendationer för utvecklingen av upphandlingsverksamheten. Dessutom rekommenderar nämnden bland annat att det fästs mer uppmärksamhet vid personalens välbefinnande och i synnerhet vid överbelastningen av vårdpersonalen. Deltagandet i utvecklingssamtal ska ökas. Stödåtgärderna och uppföljningen av genomförandet av stödåtgärderna ska vidareutvecklas för att stöda personalens ork. Nya lösningar måste hittas för att säkerställa tillgången på personal i framtiden. Revisionsnämnden uttrycker också sin allvarliga oro över bristerna i rapporteringsuppgifterna och förutsätter en betydande satsning på att få rapporteringen i skick.

Positiva observationer

 • Som en följd av coronapandemin togs distansbesök snabbt i bruk inom många specialområden.
 • Ledningen under pandemin och eskaleringsplanerna har visat sig fungera. HUS lyckades utbilda vårdpersonal för vård av coronapatienter som behöver intensivvård.
 • Publiceringen av inköpsfakturor på webbplatsen, som rekommenderas av revisionsnämnden och förutsätts av fullmäktige, förverkligades i februari 2021. Publiceringen av inköpsfakturor är ett viktigt sätt att öka transparensen i upphandlingarna.
 • De övertygande framträdandena av HUS experter i medierna i samband med coronapandemin har haft en positiv inverkan på HUS offentliga image.
 • Hyvinge sjukvårdsområde har haft goda erfarenheter av samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården, till exempel i fråga om gemensam planering av akut- och avdelningstjänster samt utnyttjande av geriatrisk och palliativ specialexpertis över organisationsgränserna. Som ett resultat av samarbetet har besöken på akutavdelningar blivit färre och användningen av hyrd arbetskraft har kunnat minskas avsevärt.
 • Den relativa mängden blandavfall har minskat och det strategiska målet som fastställts för detta uppnåddes. Att ställa mängden blandavfall i proportion till antalet patientbesök underlättar i fortsättningen uppföljningen och bedömningen av miljökonsekvenserna.
 • Arbetet för att främja ansvarsfulla upphandlingar har gett resultat, eftersom HUS Logistiks upphandling av sjukhushandskar utsågs till årets skickligaste upphandling den 13 april 2021.

Områden som ännu bör utvecklas

 • Personalens välbefinnande. Med stöd av resultaten från Arbetslivsbarometern verkar det som om personalens tillfredsställelse har fortsatt att försämras och överbelastningen bland vårdpersonalen har ökat. Denna utveckling har pågått i flera år och kan i fortsättningen påverka tillgången på arbetskraft. Även personalens vilja att rekommendera HUS som arbetsgivare har minskat betydligt under de senaste åren. HUS måste utreda vad detta beror på samt hitta nya sätt att stöda personalens arbetshälsa och öka andelen personal som rekommenderar HUS.
 • HUS ska säkerställa att de nya datasystemen producerar tillförlitlig information för att utveckla ledningen, övervakningen och verksamheten.
 • Dokumentet Bokslut och verksamhetsberättelse bör vidareutvecklas för att minska överlappningarna. I bokslutet ska uppgifterna rapporteras i förhållande till målen i budgeten.
 • Antalet upphandlingar som inte konkurrensutsatts var betydande ännu 2020. HUS ska utan dröjsmål fatta beslut om systemlösningar och uppföljningsmätare för upphandlingsverksamheten för att kunna försäkra sig om att upphandlingarna genomförs på det sätt som lagen förutsätter. Dessutom måste HUS fästa större uppmärksamhet vid hur HUS med hjälp av upphandlingar kan främja sina viktiga strategiska mål, i synnerhet en fungerande marknad och ansvarsfullhet.
 • Inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga är den specialiserade sjukvården fortsättningsvis föremål för kraftig efterfrågan. HUS ska målmedvetet fortsätta att utveckla servicesystemet tillsammans med kommunerna.