Tiivistelmä 2020

Tiivistelmä 2020

2 Tiivisteämä

Lakisääteisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen lisäksi vuoden 2020 arviointikertomuksessa on arvioitu koronapandemian vaikutuksia, hoitoon pääsyä, hankintatoimen epäkohtia sekä hankintojen vastuullisuutta. Organisaation toimintayksiköiden osalta on arvioitu Hyvinkään sairaanhoitoaluetta, HUS Asvian ja HUS Apteekin tulosalueita sekä HYKS Vatsakeskuksen tulosyksikköä. Lisäksi arvioidaan arviointikertomuksessa 2018 annettujen suositusten toteutumista.

Tarkastuslautakunta antaa vuoden 2020 arviointikertomuksessa yhteensä 26 suositusta. Tarkastuslautakunta antaa useita suosituksia hankintatoimen kehittämiseksi. Lisäksi lautakunta suosittelee muun muassa kiinnittämään enemmän huomiota henkilökunnan hyvinvointiin ja erityisesti hoitohenkilöstön ylikuormitukseen. Kehityskeskustelujen käyntiastetta tulee nostaa ja edelleen kehittää tukitoimia, ja niiden toteutumisen seurantaa, henkilökunnan jaksamisen tueksi. Henkilökunnan saatavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa tulee etsiä uusia ratkaisuja. Tarkastuslautakunta myös esittää vakavan huolensa raportointitiedon puutteista ja edellyttää merkittävää panostusta raportoinnin kuntoon saattamiseksi.

Myönteisiä havaintoja

 • Koronapandemian vaikutuksesta etäkäynnit otettiin nopeasti käyttöön usealla erikoisalalla.
 • Pandemian johtaminen ja eskalaatiosuunnitelmat ovat osoittautuneet toimiviksi. Hoitohenkilökuntaa saatiin koulutettua tehohoitoa vaativien koronapotilaiden hoitoon.
 • Tarkastuslautakunnan suosittelema, ja valtuuston edellyttämä, ostolaskujen julkaisu verkkosivuilla toteutui helmikuussa 2021. Ostolaskujen julkaisu on tärkeä keino hankintojen läpinäkyvyyden lisäämiseksi.
 • HUSin asiantuntijoiden vakuuttava esiintyminen mediassa koronapandemiaan liittyen on ollut myönteistä HUSin julkisuuskuvan kannalta.
 • Hyvinkään sairaanhoitoalueella on saatu hyviä kokemuksia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyöstä esimerkiksi päivystys- ja osastopalvelujen suunnittelusta yhdessä sekä geriatrisen ja palliatiivisen erityisasiantuntemuksen hyödyntämisestä yli organisaatiorajojen. Yhteistyön tuloksena päivystyskäyntien määrä on vähentynyt ja vuokratyövoiman käyttöä on voitu vähentää merkittävästi.
 • Suhteellisen sekajätemäärä on pienentynyt ja tälle asetettu strateginen tavoite saavutettiin. Sekajätemäärän suhteuttaminen potilaskäyntien määrään helpottaa jatkossa ympäristövaikutusten seurantaa ja arviointia.
 • Työ hankintojen vastuullisuuden edistämiseksi on tuottanut tuloksia, sillä HUS Logistiikan sairaalakäsinehankinta valittiin 13.4.2021 vuoden taidokkaimmaksi hankinnaksi.

Asioita, joita tulee edelleen kehittää

 • Henkilöstön hyvinvointi. Työolobarometrin tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että henkilöstön tyytyväisyys on edelleen heikentynyt ja hoitohenkilöstön ylikuormitus on lisääntynyt. Tämä kehitys on jatkunut useita vuosia ja saattaa jatkossa vaikuttaa työvoiman saatavuuteen. Myös henkilöstön halu suositella HUSia työnantajana on laskenut huomattavasti viime vuosina. HUSin pitää selvittää, mistä tämä johtuu sekä etsiä uusia keinoja, joilla tukea henkilöstön työhyvinvointia ja joilla saadaan HUSia suosittelevan henkilöstön osuutta nostettua.
 • HUSin tulee varmistaa, että uudet tietojärjestelmät tuottavat luotettavaa tietoa johtamisen, valvonnan ja toiminnan kehittämisen tarpeisiin.
 • Tilinpäätös ja toimintakertomus -asiakirjaa tulee edelleen kehittää päällekkäisyyksien vähentämiseksi. Tilinpäätöksessä tulee raportoida tiedot talousarvion tavoitteisiin peilaten.
 • Kilpailuttamattomien hankintojen määrä oli huomattava vielä vuonna 2020. Hankintatoimen järjestelmäratkaisuista ja seurantamittareista on tehtävä päätökset viipymättä, jotta voidaan varmistua siitä, että hankinnat toteutetaan lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi on kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, miten hankintojen avulla voidaan edistää HUSin tärkeitä strategisia päämääriä, erityisesti toimivia markkinoita sekä vastuullisuutta.
 • Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa kysyntä kohdistuu edelleen voimakkaasti erikoissairaanhoitoon. Palvelujärjestelmän kehittämistä on jatkettava määrätietoisesti yhdessä kuntien kanssa.