Tiivistelmä 2022

Jaa sivu

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää hallinnon ja talouden tarkastus sekä arvioida HUSille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta arvioi, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta on toimivasta johdosta riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Lautakunnan tehtävät perustuvat lakiin ja sillä on laaja tiedonsaantioikeus. 

Tarkastuslautakunnan arviointien tulokset julkaistaan vuosittain arviointikertomuksessa, joka annetaan jatkossa yhtymäkokoukselle. Arviointi kohdistuu aina edelliseen vuoteen. Lautakunta arvioi joka vuosi talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista, hoitoon pääsyä, taloudellisesta tilannetta ja tuottavuutta. Lisäksi vuonna 2022 arvioitiin hoidon vaikuttavuutta koskevan tiedon tuottamista, asiakasosallisuutta palvelujen kehittämisessä, toimitiloja, ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen käyttöä, ohjeista viestimistä, Apotti-järjestelmää sekä HUSiin kohdistuvaa ulkopuolista valvontaa. Osana pääkaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteisarviointia selvitettiin, miten lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja on kehitetty. Lautakunta seuraa vuosittain myös aiemmin antamiensa suositusten sekä tilintarkastajan suositusten toteutumista.

Tiivistelmät tämän arviointikertomuksen aiheista, laajemmista arvioinneista kirjoitetut arviointimuistiot sekä aiempien vuosien arviointikertomukset julkaistaan osoitteessa www.arviointikertomushus.fi. Arvioinnin kohteilla on ollut mahdollisuus tarkastaa arviointitekstit.

Tarkastuslautakunta antaa tässä arviointikertomuksessa 12 suositusta toiminnan kehittämiseksi, ja niistä 7 on sellaisia, joiden toteutumista tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä. Välttämättömät suositukset liittyvät strategian toteutumisen seurantaan, tuottavuuden kehittämiseen, henkilöstöresurssien turvaamiseen, hoitoon pääsyn määräaikojen toteutumiseen, hoidon vaikuttavuuden osoittamiseen, Apotin kehittämiseen sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämiseen yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa. Lisäksi annetaan 5 toiminnan tuloksellisuuden kannalta tärkeää suositusta. Ne koskevat asiakkaiden ottamista mukaan hoito- ja palveluketjujen kehittämiseen, toimitilojen johtamiseen ja tilatehokkuuden parantamiseen, puitesopimusten löydettävyyteen, hallinnollisten ohjeiden viestintään ja toimeenpanoon sekä tilintarkastajan antamien suositusten toimeenpanoon.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on nostaa esiin toiminnan kehittämiskohteita. On selvää, että HUSin laajassa organisaatiossa tehdään erinomaista työtä monella alueella ja arviointikertomuksessa on nostettu esiin myös onnistumisia. Arviointikertomuksen 2022 valmistelun yhteydessä tehtiin lukuisia myönteisiä havaintoja, joista tässä esitetään poimintoja.

Poimintoja myönteisistä havainnoista vuodelta 2022

  • Potilaat on otettu laajasti mukaan palvelujen kehittämiseen.
  • Henkilöstö on aiempaa tyytyväisempää johtamiseen.
  • Kaihileikkaustoimintaa on tehostettu onnistuneesti henkilöstön työnjakoa kehittämällä, ja lääkäreiden etävastaanotot ovat parantaneet päivystykseen pääsyä.
  • Apotti-järjestelmän kehityskohteiden priorisointia ja hallintamallia on kehitetty onnistuneesti.
  • HUS saavutti kuntien energiatehokkuussopimuksessa asetetun energian säästötavoitteen yli kolme vuotta etuajassa, ja laati ensimmäisenä sairaanhoitopiirinä ilmastotiekartan.  Sisäilmaongelmien määrä on vähentynyt.
  • Tuottavuushankkeiden raportointia, seurantaa ja hankkeista viestimistä on parannettu. Monissa tuottavuushankkeissa saavutettiin hyviä tuloksia.
  • Hankintojen kehittämisessä on edistytty. Hankintatoimi on organisoitu uudelleen, hankintaosaamista on vahvistettu ja hankintavelan määrä on pienentynyt.