Sök
Close this search box.

Revisionsnämndens rekommendationer

Dela sida

I sin utvärderingsberättelse för 2021 ger revisionsnämnden 15 rekommendationer för utvecklingen av verksamheten.

Rekommendationerna 1–7 är sådana som revisionsnämnden anser vara nödvändiga till exempel för att säkerställa att kraven i lagstiftningen iakttas. Rekommendationerna 8–13 är viktiga för att förbättra verksamhetens resultat och gäller hela organisationens verksamhet. Rekommendationerna 14 och 15 gäller HUS Diagnostikcentrum och HUS IT-förvaltning.

Rekommendationer vars verkställande är nödvändigt

1. TILLGÅNG TILL VÅRD

Patienternas tillgång till vård ska säkerställas enligt de lagstadgade tidsfristerna. Styrelsen ska före utgången av 2022 lämna revisionsnämnden en utredning där det framgår hur tillgången till vård tryggas inom specialiteter med långa vårdköer.

2. UPPHANDLING

Upphandlingarna ska bringas till lagenlig nivå och verkställandet av revisionsnämndens tidigare rekommendationer om upphandlingar och upphandlingsverksamhet ska säkerställas. Beslut ska fattas om upphandlingssystemet.

3. UTVÄRDERING AV UTRUSTNINGSANSKAFFNINGSBOLAGETS VERKNINGAR

Styrelsen ska före utgången av 2022 lämna fullmäktige en utredning om vilka fördelar som uppnåtts genom grundandet av Suomen Sairaalalaitepalvelu Oy. Transparensen i anskaffningen av utrustning ska säkerställas oberoende av hur den genomförs och finansieras. HUS ska utarbeta gemensamma principer för hur förhandseffekterna av betydande beslut ska bedömas och dokumenteras.

4. APOTTI

De ursprungliga målen för Apotti-projektet är fortfarande viktiga och systemet bör utvecklas för att uppnå målen. HUS ska säkerställa att de data som behövs för att styra och leda verksamheten fås ur systemet. Styrelsen ska följa upp hur Apotti påverkar HUS produktivitet.

5. IT-FÖRVALTNING

Informationshanteringsmodellen ska bringas i överensstämmelse med lagkraven.

6. REVISORNS OBSERVATIONER

Centrala missförhållanden som revisorn observerat ska rättas till. Utöver revisionsobjekten ska revisorns rekommendationer utnyttjas i hela organisationen.

7. TRYGGANDE AV SVENSKSPRÅKIGA TJÄNSTER

HUS ska säkerställa tillgången till svenskspråkiga tjänster i hela organisationen även med beaktande av de möjligheter som distanstjänsterna erbjuder.

Rekommendationer som är viktiga för att förbättra verksamhetens resultat

8. UPPFÖLJNING OCH VERKSTÄLLANDE AV STRATEGIN

Utöver de årligen varierande strategiska målen bör man fastställa indikatorer med vilka det är möjligt att följa upp hur strategin och dess tyngdpunkter förverkligas under fullmäktigeperioden. Indikatorerna ska fastställas så att de mäter de strategiska målen. HUS bör överväga att ställa upp målvärden även för operativa mål som beskriver organisationens prestationsförmåga. De strategiska och operativa målens bindande verkan i förhållande till budgeten bör stärkas.

9. EKONOMIN OCH PRODUKTIVITETSPROGRAMMET

 • Utfallet för ekonomin och verksamheten ska bedömas jämfört med den ursprungliga budgeten.
 • Uppföljningen och rapporteringen av produktivitetsprogrammet bör preciseras och utvecklas så att det är möjligt att göra en övergripande bedömning av utfallet för programmets mål.

10. PERSONAL OCH REKRYTERING

Rekommendationerna i utvärderingsberättelsen 2019 som gäller personalen är till många delar fortfarande aktuella. Revisionsnämnden anser det vara viktigt att HUS målmedvetet söker metoder för att förbättra organisationens dragningskraft.

 • Personalomsättningen ska följas upp genom att systematiskt samla in information om orsakerna till avgångsomsättningen. Dessutom ska man utreda HUS dragnings- och hållkraftsfaktorer ur arbetstagarnas synvinkel.
 • Rekryteringssystemet ska åtgärdas.
 • Företagshälsovården ska utvecklas. En fungerande företagshälsovård är en attraktionsfaktor när man konkurrerar om kompetent personal. 
 • HUS bör utreda möjligheterna till internationell rekrytering för att trygga tillgången till personal.

11. VÅRDKVALITET

 • HUS har i flera år främjat flera kvalitetssystem men hittills har de eftersträvade ackrediteringarna inte uppnåtts. HUS bör fatta beslut om vilket kvalitetssystem organisationen förbinder sig till.
 • HUS ska överväga att utveckla kvalitets- och patientsäkerhetsplanen så att planen och rapporten åtskiljs till egna handlingar.

12. ÄLDRE JOURPATIENTER

Gemensamma rekommendationer för huvudstadsregionens kommuner och HUS: 

 • Samarbetet för att utveckla verksamhetssätten och tjänsterna i joursituationer fortsätter för att förbättra de äldres funktionsförmåga och välbefinnande.
 • Särskilt när det gäller utskrivningsprocessen för äldre bör samarbetet utvecklas så att det ökande servicebehovet kan tillgodoses.
 • Effekterna av utvecklingsåtgärderna för joursituationer för de äldres jourbesök och säkerheten vid boende hemma ska följas upp.
 • Dessutom rekommenderar revisionsnämnden att äldre patienters joursituationer sköts hos patienten oberoende av patientens boendeform alltid när det är möjligt. Inom den specialiserade sjukvården bör man öka den geriatriska kompetensen.

13. DISTANSTJÄNSTER

Kvaliteten på och effekten av distansmottagningar och -konsultationer samt patienternas erfarenheter ska bedömas i förhållande till den traditionella mottagningsverksamheten.

Rekommendationer för resultatområden som utvärderats

14. HUS DIAGNOSTIKCENTRUM

 • Mål som effektivt styr uppnåendet av de strategiska målen ska ställas upp för Diagnostikcentrum. I stället för till exempel antalet genomförda utvecklingsprojekt bör man i målen betona den nytta som eftersträvas med projekten.
 • Vid icke-brådskande bilddiagnostiska undersökningar ska man säkerställa jämlik tillgång till vård mellan regionerna. Information om väntetider till undersökningar ska produceras för klienterna samt som stöd för ledningen.
 • Rapporteringen till beställarkunder om kostnadshanteringen av diagnostiska tjänster och uppföljningen av användningen av tjänsterna bör utvecklas.
 • Radiologiska jouren på Södra Karelens centralsjukhus ska tryggas. 

15. HUS IT-FÖRVALTNING

 • Arbetet med den övergripande arkitekturen och helhetshanteringen av informationssystemen bör vidareutvecklas.
 • Det ska säkerställas att administrationen av olika applikationer och system samt användarrättigheter är aktuell.
 • Den egna kompetensen inom kritiska applikationer ska upprätthållas.
 • HUS ska överväga att upprätta ett databokslut.
 • När nya system tas i bruk ska man göra en tillräcklig användbarhetstest och säkerställa att de olika systemen fungerar tillsammans. I omorganisationer ska risken i anslutning till ändringar i informationssystemen bedömas.