Tarkastuslautakunnan suositukset 2021

Jaa sivu

Tarkastuslautakunta antaa vuoden 2021 arviointikertomuksessaan 15 suositusta toiminnan kehittämiseksi. Suositukset 1–7 ovat sellaisia, joiden toteuttamista tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä esimerkiksi sen vuoksi, että varmistetaan lainsäädännön vaatimusten noudattaminen. Suositukset 8–13 ovat tärkeitä toiminnan tuloksellisuuden parantamisen näkökulmasta ja koskevat koko organisaation toimintaa. Suositukset 14 ja 15 koskevat HUS Diagnostiikkakeskusta ja HUS Tietohallintoa.

Suositukset, joiden toimeenpano on välttämätöntä

1. HOITOON PÄÄSY

Potilaiden hoitoon pääsy tulee varmistaa lakisääteisten määräaikojen mukaisesti. Hallituksen tulee antaa vuoden 2022 loppuun mennessä tarkastuslautakunnalle selvitys, josta käy ilmi, millä keinoilla hoitoon pääsy turvataan niillä erikoisaloilla, joilla hoitojonot ovat pitkät.

2. HANKINNAT

Hankinnat tulee saattaa lainmukaiselle tasolle ja tarkastuslautakunnan aiemmin hankinnoista sekä hankintatoimesta antamien suositusten toimeenpano tulee varmistaa. Hankintajärjestelmästä tulee tehdä päätös.

3. LAITEHANKINTAYHTIÖN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Hallituksen tulee antaa valtuustolle vuoden 2022 loppuun mennessä selvitys siitä, mitä hyötyjä Suomen Sairaalalaitepalvelu Oy:n perustamisella on saavutettu. Laitehankintojen läpinäkyvyys tulee varmistaa riippumatta siitä, miten ne toteutetaan ja rahoitetaan. HUSissa tulee laatia yhteiset periaatteet sille, miten merkittävien päätösten ennakkovaikutukset tulee arvioida ja dokumentoida.

4. APOTTI

Apotti-hankkeelle alun perin asetetut tavoitteet ovat edelleen tärkeitä ja järjestelmää tulee kehittää niiden saavuttamiseksi. HUSin tulee varmistaa, että järjestelmästä saadaan toiminnan ohjaamisessa ja johtamisessa tarvittavat tiedot. Hallituksen tulee seurata, miten Apotti vaikuttaa HUSin tuottavuuteen.

5. TIETOHALLINTO

Tiedonhallintamalli on saatettava lain vaatimusten mukaiseksi.

6. TILINTARKASTAJAN HAVAINNOT

Tilintarkastajan havaitsemat keskeiset epäkohdat on korjattava. Tarkastuskohteiden lisäksi tilintarkastajan suosituksia tulee hyödyntää koko organisaatiossa.

7. RUOTSINKIELISTEN PALVELUJEN TURVAAMINEN

HUSin tulee varmistaa ruotsinkielisten palvelujen saatavuus koko organisaatiossa huomioiden myös etäpalvelujen antamat mahdollisuudet.

Suositukset, jotka ovat tärkeitä toiminnan tuloksellisuuden parantamisen näkökulmasta

8. STRATEGIAN SEURANTA JA TOIMEENPANO

Vuosittain vaihtuvien strategisten tavoitteiden lisäksi tulee määritellä mittarit, joilla strategian ja sen painopisteiden toteutumista on mahdollista seurata valtuustokauden aikana. Mittarit tulee asettaa siten, että ne mittaavat strategisia tavoitteita. HUSin tulee harkita tavoitearvojen asettamista myös organisaation suorituskykyä kuvaaville toiminnallisille tavoitteille. Strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden sitovuutta suhteessa talousarvioon tulee vahvistaa.

9. TALOUS JA TUOTTAVUUSOHJELMA

 • Talouden ja toiminnan toteutumista tulee arvioida alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.
 • Tuottavuusohjelman seurantaa ja raportointia tulee täsmentää ja kehittää siten, että ohjelman tavoitteiden toteutumista on mahdollista kokonaisuutena arvioida.

10. HENKILÖSTÖ JA REKRYTOINTI

Vuoden 2019 arviointikertomuksessa annetut, henkilöstöä koskevat suositukset, ovat monilta osin edelleen ajankohtaisia. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että HUSissa etsitään määrätietoisesti keinoja, joilla parannetaan organisaation vetovoimaisuutta.

 • Henkilöstön vaihtuvuutta tulee seurata keräämällä systemaattisesti tietoa lähtemisen syistä. Lisäksi tulee selvittää, mitkä ovat HUSin veto- ja pitovoimatekijät työntekijöiden näkökulmasta.
 • Rekrytointijärjestelmä tulee saattaa kuntoon.
 • Työterveyshuoltoa on kehitettävä. Toimiva työterveyshuolto on vetovoimatekijä, kun kilpaillaan osaavasta henkilöstöstä. 
 • HUSin tulee selvittää kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuuksia henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.

11. HOIDON LAATU

 • HUSissa on vuosia edistetty useampaa laatujärjestelmää, mutta toistaiseksi tavoiteltuja akkreditointeja ei ole saavutettu. HUSin tulee tehdä päätös, mihin laatujärjestelmään organisaatio sitoutuu.
 • HUSin tulee harkita laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman kehittämistä siten, että suunnitelma ja raportti eriytetään omiksi asiakirjoiksi.

12. IÄKKÄÄT PÄIVYSTYSPOTILAAT

Yhteiset suositukset pääkaupunkiseudun kunnille ja HUSille: 

 • Yhteistyötä päivystyksellisten tilanteiden toimintatapojen ja palvelujen kehittämiseksi jatketaan ikääntyneiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin parantamiseksi.
 • Erityisesti iäkkäiden kotiuttamisprosessin osalta yhteistyötä tulee kehittää, jotta kasvavaan palvelutarpeeseen voidaan vastata.
 • Päivystyksellisten tilanteiden kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia iäkkäiden päivystyskäynteihin ja kotona asumisen turvallisuuteen tulee seurata.
 • Lisäksi tarkastuslautakunta suosittelee, että iäkkäiden potilaiden päivystykselliset tilanteet hoidetaan potilaan luona aina kun mahdollista riippumatta potilaan asumismuodosta. Erikoissairaanhoidossa tulee lisätä geriatrista osaamista.

13. ETÄPALVELUT

Etävastaanottojen ja -konsultaatioiden laatua ja vaikuttavuutta sekä potilaiden kokemuksia tulee arvioida suhteessa perinteiseen vastaanottotoimintaan.

Suositukset arvioinnin kohteena olleille tulosalueille

14. HUS DIAGNOSTIIKKAKESKUS

 • Diagnostiikkakeskukselle tulee asettaa tavoitteet niin, että ne ohjaavat tehokkaasti strategisten päämäärien saavuttamiseen. Esimerkiksi toteutuneiden kehittämishankkeiden lukumäärän sijaan tavoitteissa tulee painottaa hyötyjä, joita hankkeilla tavoitellaan.
 • Kiireettömissä kuvantamistutkimuksissa tulee varmistaa yhdenvertainen hoitoon pääsy alueiden välillä. Tutkimusten odotusajoista tulee tuottaa tietoa asiakkaille sekä johtamisen tueksi.
 • Tilaaja-asiakkaille suunnattua raportointia diagnostisten palvelujen kustannusten hallinnasta ja palvelujen käytön seurannasta tulee kehittää.
 • Radiologian päivystys Etelä-Karjalan keskussairaalassa on turvattava. 

15. HUS TIETOHALLINTO

 • Kokonaisarkkitehtuurityötä ja tietojärjestelmien kokonaishallintaa tulee kehittää edelleen.
 • Eri sovellusten ja järjestelmien sekä käyttäjävaltuuksien hallinnan ajantasaisuus tulee varmistaa.
 • Kriittisiin sovelluksiin liittyvää omaa osaamista tulee ylläpitää.
 • HUSin tulee harkita tietotilinpäätöksen laatimista.
 • Uusien järjestelmien käyttöönotossa on tehtävä riittävä käytettävyystestaus ja varmistettava eri järjestelmien yhteen toimivuus. Organisaatiomuutoksissa pitää arvioida tietojärjestelmämuutoksiin liittyvät riskit.