Utfallet av personalrelaterade mål och personalpolitiska riktlinjer

Utfallet av personalrelaterade mål och personalpolitiska riktlinjer

Revisionsnämnden utredde utfallet av de mål som ställts upp av HUS fullmäktige och HUS personalpolitiska riktlinjer. Som material användes tillgängliga statistikuppgifter, resultaten av arbetslivsbarometern och intervjuer med experter.  Dessutom hörde revisionsnämnden representanter för personalorganisationerna.

Syftet med HUS personalpolitiska riktlinjer är att säkerställa en jämlik, transparent och rättvis ledning inom organisationen. Riktlinjerna gäller personalens tillräcklighet och rekrytering, dialogbaserat ledarskap, kompetens samt arbetshälsa och arbetarskydd.

Målen som fullmäktige ställt upp för personalen uppnåddes delvis

I budgeten för år 2019 uppställde fullmäktige två personalrelaterade strategiska nyckelmål. Det ena målet gällde personalens engagemang och det andra viljan att rekommendera HUS som arbetsgivare.  Engagemanget mättes utifrån avgångsomsättningen och målet uppnåddes när pensionerade inte beaktas. Andelen av personalen som är beredd att rekommendera HUS som arbetsgivare var betydligt lägre än målet (85 %), då endast 70 procent var beredda att rekommendera HUS som arbetsgivare.

Personalens välbefinnande är fortfarande på en god nivå

Arbetshälsan och arbetsförmågan hos HUS personal är på en god nivå enligt det granskade materialet. Sjukfrånvaron är ungefär lika stor som inom motsvarande organisationer och sjukpensioneringar är sällsynta. Den upplevda överbelastningen bland personalen har dock ökat och enligt resultaten av arbetslivsbarometern försöker man inte alltid hitta lösningar på detta problem. Enligt personalorganisationerna följs överbelastningen inte upp tillräckligt noggrant och enheternas ledning har inte tillräckliga metoder för att ingripa i överbelastningen. Våld som personalen upplever i arbetet kommer sannolikt inte alltid till arbetsgivarens kännedom och våldsolyckor leder inte alltid till att en utredningsbegäran inlämnas till polisen.

I utvärderingen framkom åtskilliga faktorer som det bör fästas vikt vid för att främja förverkligandet av de personalpolitiska riktlinjerna. Revisionsnämnden fäster uppmärksamhet vid bland annat att personalens vilja att rekommendera HUS har minskat under de senaste åren, att anlitandet av hyrd arbetskraft har ökat kraftigt, att förfarandena för uppföljning av arbetstiden varierar och att arbetsgivaren inte känner till personalens bisysslor på ett heltäckande sätt.  Deltagandet i utvecklingssamtal är anmärkningsvärt lågt inom vissa resultatområden och yrkesgrupper, vilket också kan påverka bedömningen av personalens utbildningsbehov och kompetensutvecklingen.

Dessutom fäster revisionsnämnden uppmärksamhet vid hur resultatbonussystemet fungerar. Nämnden rekommenderade år 2017 att det ska säkerställas att systemet är transparent och rättvist samt att sambandet mellan resultatbonusar och målen som uppställts av fullmäktige ska stärkas. Rekommendationen har tills vidare inte genomförts.

Revisionsnämnden rekommenderar att uppföljningen av de personalpolitiska riktlinjerna effektiveras och att riktlinjerna konkretiseras noggrannare än tidigare.

En mer detaljerad beskrivning av utvärderingen och revisionsnämndens rekommendationer presenteras i utvärderingsberättelsen för 2019 (PDF 1,59 Mt).