Henkilöstöä koskevien tavoitteiden ja henkilöstöpoliittisten linjausten toteutuminen

Jaa sivu

Tarkastuslautakunta selvitti HUSin valtuuston asettamien tavoitteiden sekä HUSin henkilöstöpoliittisten linjausten toteutumista. Aineistona käytettiin saatavilla olevia tilastotietoja, työolobarometrin tuloksia ja asiantuntijoiden haastatteluja.  Lisäksi tarkastuslautakunta kuuli henkilöstöjärjestöjen edustajia.

HUSin henkilöstöpoliittisten linjausten tarkoituksena on varmistaa tasapuolinen, läpinäkyvä ja oikeudenmukainen johtaminen organisaatiossa. Linjaukset koskevat henkilöstön riittävyyttä ja rekrytointia, vuorovaikutteista johtamista, osaamista sekä työhyvinvointia ja työsuojelua.

Valtuuston henkilöstölle asettamat tavoitteet toteutuivat osittain

Valtuusto asetti vuoden 2019 talousarviossa kaksi henkilöstöön liittyvää strategista avaintavoitetta. Toinen tavoite koski henkilöstön sitoutumista ja toinen halua suositella HUSia työnantajana.  Sitoutumista mitattiin lähtövaihtuvuudella ja sitä koskeva tavoite toteutui, kun eläkkeelle jääneitä ei oteta huomioon. Henkilöstön osuus, joka on valmis suosittelemaan HUSia työnantajana jäi huomattavasti tavoitteesta (85 %) sillä vain 70 prosenttia oli valmis suosittelemaan HUSia työnantajana.

Henkilöstön hyvinvointi on vielä hyvällä tasolla

HUSin henkilöstön työhyvinvointi ja työkyky ovat tarkastellun aineiston perusteella hyvällä tasolla. Sairauspoissaoloja on suunnilleen saman verran kuin vastaavissa organisaatioissa, ja työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen on harvinaista. Henkilöstön kokemus ylikuormituksesta on kuitenkin lisääntynyt eikä siihen työolobarometri-kyselyn tulosten mukaan aina etsitä ratkaisuja. Henkilöstöjärjestöjen mukaan ylikuormitusta ei seurata riittävän tarkalla tasolla eikä yksiköiden johdolla ole riittäviä keinoja puuttua siihen. Henkilöstön työssään kohtaama väkivalta ei todennäköisesti tule aina työantajan tietoon eikä väkivaltatapaturmista aina tehdä tutkintapyyntöä poliisille.

Arvioinnissa tuli esiin useita asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota henkilöstöpoliittisten linjausten toteutumisen edistämiseksi. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että henkilöstön halu suositella HUSia on laskenut viime vuosina, vuokratyövoiman käyttö on lisääntynyt voimakkaasti, työajanseurannan käytännöt vaihtelevat ja henkilöstön sivutoimet eivät ole kattavasti työantajan tiedossa.  Kehityskeskustelujen käyntiaste on huomattavan alhainen joillakin tulosalueilla ja ammattiryhmillä, millä voi olla vaikutusta myös henkilöstön koulutustarpeiden arviointiin ja osaamisen kehittämiseen.

Lisäksi tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tulospalkkiojärjestelmän toimivuuteen. Lautakunta suositteli vuonna 2017, että järjestelmän läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus varmistetaan ja että tulospalkkioiden yhteyttä valtuuston asettamiin tavoitteisiin vahvistetaan. Suositus ei toistaiseksi ole toteutunut.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että henkilöstöpoliittisten linjausten toteutumisen seurantaa tehostetaan ja että linjauksia konkretisoidaan aiempaa tarkemmin.

Yksityiskohtaisempi kuvaus arvioinnista sekä tarkastuslautakunnan antamat suositukset on esitetty vuoden 2019 arviointikertomuksessa (PDF 1,74 Mt).