Ordförandens översikt

Ordförandens översikt

Jag inledde min verksamhet i revisionsnämnden i suppleantens roll i juni och blev ordförande mitt under fullmäktigeperioden i december 2019. Nämndens uppgiftsfält har visat sig vara synnerligen mångsidigt och vittomfattande.

År 2019 vårdades rekordmånga patienter vid HUS. Mängden kundrespons har ökat märkbart och dessutom har patienterna i allt högre grad deltagit i utvecklingen av verksamheten, till exempel via kundpanelerna. På grund av coronaviruspandemin införs e-tjänster i allt större utsträckning och allt snabbare. Bland annat Coronaguiden ger råd i frågor som gäller exponering och symptom.   

Universitetssjukhusen är viktiga forskningsgemenskaper. Forskningen som bedrivs vid sjukhuset gynnar både patienter och organisationer. Målen som ställts upp för forskningsarbetet uppnåddes – nya forskningstillstånd beviljades och fler EU-projektansökningar än året innan inlämnades. Nämnden anser att det är viktigt att säkerställa forskningsfinansieringens kontinuitet och satsa på internationella samarbetsprojekt. 

Missförhållandena som framkommit i samband med upphandlingar och missnöjet bland läkare under specialisering fick negativ uppmärksamhet. Även Nya barnsjukhusets verksamhet behandlades i offentligheten. Enligt revisionsnämndens bedömning har sjukhuset till många delar uppfyllt de förväntningar som ställts på det: projektet genomfördes inom ramarna för den fastställda budgeten, lokalkostnaderna har minskat och produktivitetsmålen har huvudsakligen uppnåtts.

Den ekonomiska situationen har försämrats för HUS, liksom för dess medlemskommuner. Räkenskapsperiodens resultat uppvisade ett underskott på 15 miljoner euro och även budgeten för år 2020 hade upprättats med ett underskott. För att täcka underskottet kommer det att förutsättas särskilt fokus på en balanserad ekonomiplanering och en realistisk budget. Även produktiviteten har försvagats. Verkställande direktören inledde ett produktivitetsprogram och även personalen ombads ge förslag till förbättringar som grund för programmet. Införandet av Apotti-systemet har varit det största projektet i HUS historia och effekterna av införandet omfattar såväl ekonomin som personalen.  

Personalen är organisationens viktigaste resurs och det är viktigt att personalens välbefinnande ombesörjs. HUS dragningskraft som arbetsgivare har försämrats ytterligare, liksom personalens bundenhet till organisationen. För att korrigera situationen behövs det nya konkreta metoder och växelverkan med personalen.

Förverkligandet av de mål som ställts upp av fullmäktige var svagt år 2019. Sex av de sexton målen uppnåddes. För att HUS ska kunna svara på utmaningarna med anknytning till verksamheten, ekonomin och personalen förutsätts det att HUS stärker sin informationsstyrda ledning. I december 2019 fick HUS en ny strategi. Revisionsnämnden kommer att följa genomförandet av strategin och strategins effekter.

Jag vill tacka hela HUS personal och ledning för året 2019. Jag vill också tacka utvärderingsdirektören med personal, övriga personer som bistått i beredningen samt revisionsnämndens medlemmar för deras engagerade arbete i samband med beredningen av utvärderingsberättelsen för 2019.

Helsingfors, april 2020, Seija Muurinen, Revisionsnämndens ordförande