Puheenjohtajan katsaus

Puheenjohtajan katsaus

1-Puheenjohtajan-katsaus

Siirryin tarkastuslautakunnan toimintaan varajäsenen roolista kesäkuussa ja puheenjohtajaksi kesken valtuustokauden joulukuussa 2019. Lautakunnan tehtäväkenttä on osoittautunut varsin monipuoliseksi ja laajaksi.

HUSissa hoidettiin ennätysmäärä potilaita vuonna 2019. Asiakaspalautteiden määrä on noussut merkittävästi, ja lisäksi potilaat ovat yhä enemmän osallistuneet toiminnan kehittämiseen, esimerkiksi asiakasraatien kautta. Koronaviruspandemian vuoksi sähköisiä palveluja otetaan käyttöön entistä enemmän ja nopeammin. Muun muassa Koronabotti neuvoo altistukseen ja oireisiin liittyvissä kysymyksissä.   

Yliopistolliset sairaalat ovat merkittäviä tutkimusyhteisöjä. Sairaalassa tehtävä tutkimus hyödyttää niin potilaita kuin organisaatiotakin. Tutkimustyölle asetetut tavoitteet toteutuivat – uusia tutkimuslupia myönnettiin ja EU-hankehakemuksia tehtiin edellisvuotta enemmän. Lautakunta pitää tärkeänä tutkimusrahoituksen jatkuvuuden varmistamista ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin panostamista. 

Hankinnoissa esiin tulleet epäkohdat ja erikoistuvien lääkäreiden tyytymättömyys saivat kielteistä huomiota. Myös Uuden lastensairaalan toimintaa käsiteltiin julkisuudessa. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan sairaala on täyttänyt sille asetetut odotukset monilta osin: hanke toteutui asetetussa budjetissa, tilakustannukset ovat laskeneet ja tuottavuustavoitteet on pääosin saavutettu.

HUSin, kuten sen jäsenkuntienkin, taloudellinen tilanne on heikentynyt. Tilikauden tulos oli 15 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja myös vuoden 2020 talousarvio on laadittu alijäämäiseksi. Alijäämän kattaminen tulee edellyttämään erityistä huomiota taloussuunnittelun tasapainoisuuteen ja talousarvion realistisuuteen. Myös tuottavuus on heikentynyt. Toimitusjohtaja käynnisti tuottavuusohjelman, jonka pohjaksi myös henkilöstöltä kysyttiin parannusehdotuksia. Apotti-tietojärjestelmän käyttöönotto on ollut HUSin historian suurin hanke, jonka käyttöönoton vaikutukset ulottuvat niin talouteen kuin henkilöstöönkin.

Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara, ja on tärkeää, että sen hyvinvoinnista huolehditaan. HUSin vetovoimaisuus työnantajana on edelleen heikentynyt, samoin henkilöstön sitoutuneisuus. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan uusia konkreettisia keinoja ja vuorovaikutusta henkilöstön kanssa.                                                                           

Valtuuston asettamat tavoitteet toteutuivat heikosti vuonna 2019. Kuudestatoista tavoitteesta kuusi toteutui. Toimintaan, talouteen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyneisiin haasteisiin vastaaminen edellyttää HUSin johdolta aiempaa vahvempaa tiedolla johtamista. Joulukuussa 2019 HUS sai uuden strategian, jonka toimeenpanoa ja vaikutuksia tarkastuslautakunta tulee seuraamaan.

Kiitän koko HUSin henkilöstöä ja johtoa vuodesta 2019. Kiitän myös arviointijohtajaa ja hänen henkilöstöään, muita valmistelussa avustaneita henkilöitä sekä tarkastuslautakunnan jäseniä paneutuvasta työstä vuoden 2019 arviointikertomuksen valmistelussa.

Helsingissä huhtikuussa 2020, Seija Muurinen, Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja