Sök
Close this search box.

Ordförandens översikt 2020

Dela sida

År 2020 var ett exceptionellt år. Coronapandemins konsekvenser var mångfacetterade och en stor prövning för organisationens verksamhet. I den nya situationen var vi tvungna att fatta snabba beslut med stöd av knapphändig information. Pandemin förlängde vårdköerna och de riskerar bli ännu längre.

HUS verksamhet har sedan början av 2020 styrts av en ny strategi. Under det första året lades fokus i synnerhet på personalens välbefinnande (bästa gemenskapen) och på den digitala reformen (införandet av Apotti-systemet). Målen som hade fastställts för dessa områden uppnåddes inte, men Apotti infördes vid alla av HUS sjukhus. Pandemin satte fart på den digitala reformen, då antalet distansmottagningar ökade avsevärt.

Förutom det nya patientdatasystemet infördes under 2020 en ny informationshanteringsmodell för planering och rapportering av verksamheten. Detta har medfört problem i fråga om uppgifternas tillförlitlighet och jämförbarhet, vilket också har påverkat revisionsnämndens utvärderingsarbete. Till exempel är uppgifterna som gäller tillgången till vård förknippade med betydande osäkerhet, som det konstateras i kapitel 5.  

Missförhållandena med anknytning till upphandlingarna och upphandlingsverksamheten var fortsättningsvis föremål för utredningar och diskussioner under 2020. Marknadsdomstolen ålade HUS att betala påföljdsavgifter till ett belopp av 160 000 euro för fyra upphandlingshelheter som hade genomförts i strid med upphandlingslagen. Situationen inom upphandlingarna, vilken har uppstått under en lång tidsperiod, har fortfarande inte korrigerats fullständigt. Därför måste utvecklingsåtgärderna, uppföljningen av åtgärdernas genomförande och övervakningen ännu fortsätta.

År 2018 utvärderade revisionsnämnderna i huvudstadsregionen tillsammans barns och ungas tillgång till mentalvårdstjänster. Den uppföljning som nu har gjorts i efterhand visar att åtgärder som förbättrar tillgången har vidtagits, och ännu behöver fortsätta att vidtas. Detta är särskilt viktigt eftersom coronapandemin kan ha betydande och långtgående konsekvenser för barns och ungas välbefinnande. 

Det har ingått i revisionsnämndens traditioner vid fullmäktigeperiodens slut att fråga fullmäktigeledamöterna hur fullmäktigeperioden har gått. Med stöd av enkäten som genomfördes hösten 2020 upplevde fullmäktigeledamöterna att HUS hade lyckats särskilt väl med det strategiska tänkandet, sin grundläggande uppgift inom den specialiserade sjukvården samt hanteringen av coronapandemin. Som utvecklingsobjekt uppfattade fullmäktigeledamöterna till exempel jämlikheten i ledningen, ekonomiförvaltningen, kommunikationen, samarbetet med primärvården samt utvecklingen av processer och avvecklingen av köer. Jag förmedlar dessa hälsningar till nya fullmäktige som inleder sitt arbete på hösten.

År 2020 har varit tungt för både personalen och ledningen. Personalen har visat exemplarisk professionalism, flexibilitet och anpassningsförmåga i den plötsliga förändringssituationen. På revisionsnämndens vägnar framför jag ett varmt tack till HUS personal och ledning för år 2020!

Slutligen vill jag tacka personalen vid HUS externa revision och personalen vid de enheter som varit föremål för utvärdering för deras viktiga arbete. Jag tackar också revisionsnämndens medlemmar för deras goda och konstruktiva samarbete under beredningen av utvärderingsberättelsen.

Seija Muurinen, revisionsnämndens ordförande