Puheenjohtajan katsaus 2020

Puheenjohtajan katsaus 2020

1-Puheenjohtajan-katsaus

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen. Koronapandemian vaikutukset olivat moninaiset ja iso koetus organisaation toiminnalle. Uudessa tilanteessa jouduttiin tekemään nopeita päätöksiä niukan tiedon varassa. Pandemia kasvatti hoitojonoja, ja uhkana on, että ne kasvavat edelleen.

HUSin toimintaa on vuoden 2020 alusta lähtien ohjannut uusi strategia. Ensimmäisenä vuonna keskityttiin erityisesti henkilöstön hyvinvointiin (paras yhteisö) sekä digitaaliseen muutokseen (Apotti-järjestelmän käyttöönotto). Niille asetettuja tavoitteita ei saavutettu, mutta Apotti saatiin käyttöön kaikissa HUSin sairaaloissa. Pandemia vauhditti digitaalisen muutoksen etenemistä, kun etävastaanottojen määrä kasvoi merkittävästi.

Uuden potilastietojärjestelmän lisäksi otettiin vuonna 2020 käyttöön uusi tietojen hallintamalli, jolla toimintaa suunnitellaan ja raportoidaan. Tästä on aiheutunut ongelmia tietojen luotettavuuteen ja vertailukelpoisuuteen, mikä on vaikuttanut myös tarkastuslautakunnan arviointityöhön. Esimerkiksi hoitoon pääsyä koskeviin tietoihin liittyy merkittävää epävarmuutta kuten luvussa 5 todetaan.  

Hankintoihin ja hankintatoimeen liittyvät epäkohdat olivat edelleen vuonna 2020 selvitysten ja keskustelujen kohteena. Markkinaoikeus määräsi HUSille 160 000 euron seuraamusmaksut neljästä hankintakokonaisuudesta, jotka oli toteutettu hankintalain vastaisesti. Pitkän ajanjakson kuluessa syntynyt tilanne hankinnoissa ei ole vielä täysin korjaantunut. Siksi kehittämistoimenpiteitä ja niiden toteutumisen seurantaa sekä valvontaa on edelleen jatkettava.

Pääkaupunkiseudun tarkastuslautakunnat arvioivat yhdessä vuonna 2018 lasten ja nuorten pääsyä mielenterveyspalveluihin. Nyt tehdyn jälkiseurannan perusteella palvelujen saatavuutta parantavia toimenpiteitä on tehty, ja niitä on tarpeen edelleen jatkaa. Tämä on erityisen tärkeää sen vuoksi, että koronapandemian vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin voivat olla merkittäviä ja kauaskantoisia. 

Tarkastuslautakunnan perinteisiin valtuustokauden lopulla on kuulunut kysyä valtuutetuilta, miten valtuustokausi on sujunut. Syksyllä 2020 tehdyn kyselyn perusteella valtuutetut kokivat HUSin onnistuneen erityisen hyvin strategisessa ajattelussa, perustehtävässään erikoissairaanhoidossa sekä koronapandemian hoidossa. Kehittämiskohteina valtuutetut näkivät muun muassa johtamisen tasapuolisuuden, talouden hallinnan, viestinnän, yhteistyön perusterveydenhuollon kanssa sekä prosessien kehittämisen ja jonojen purkamisen. Nämä terveiset välitän syksyllä työnsä aloittavalle uudelle valtuustolle.

Vuosi 2020 on ollut raskas sekä henkilöstölle että johdolle. Henkilöstö on osoittanut esimerkillistä ammattimaisuutta, joustavuutta ja sopeutumista äkillisessä muutostilanteessa. Tarkastuslautakunnan puolesta esitän lämpimät kiitokset HUSin henkilöstölle ja johdolle vuodesta 2020!

Lopuksi kiitän HUSin ulkoisen tarkastuksen henkilöstöä sekä arvioinnin kohteena olleiden yksiköiden henkilöstöä tärkeästä työstä. Kiitän myös tarkastuslautakunnan jäseniä hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä arviointikertomuksen valmistelussa.

Seija Muurinen, Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja