Nya barnsjukhusets första år

Nya barnsjukhusets första år

Revisionsnämnden utredde hur Nya barnsjukhusets första verksamhetsår har genomförts med tanke på målen som uppställts för projektet och ur personalens synvinkel. Dessutom utreddes kostnaderna som fastigheten har förorsakat HUS.

Genomförandet av byggprojektet och den valda finansieringsmodellen granskades inte i utvärderingen. Även frågor med anknytning till vårdens kvalitet och patientsäkerheten lämnades utanför utvärderingen.

Sjukhuset byggdes med intäkter från en medborgarinsamling, donationer från staten och HUS samt utomstående lånefinansiering. En privat stiftelse genomförde finansieringen av projektet och insamlingen av medel samt byggandet av sjukhuset. HUS hyr sjukhusets lokaler av stiftelsen.

Målen som uppställts för sjukhusprojektet har huvudsakligen uppnåtts

Revisionsnämnden konstaterar att målen som ställts upp för sjukhuset i huvudsak har uppnåtts. För personalen har förändringen dock i många avseenden varit utmanande.

  • Produktivitetsmålen för Nya barnsjukhuset har till största delen redan uppnåtts.  Till exempel har genomloppstiden för jouren nästan halverats, operationssalarnas användningsgrad ökat och de korta vårdperioderna på bäddavdelning minskat jämfört med tidigare.
  • Hyreskostnaderna för lokalerna har tillsvidare varit lägre än beräknat och lokalkostnaderna i sin helhet lägre än för de gamla lokalerna.
  • Patienternas vårdprocesser har gjorts smidigare bland annat genom att inrätta en intensivövervakningsavdelning som behandlar patienter inom alla specialiseringar.
  • Vid Nya barnsjukhuset har verksamheten organiserats på ett annat sätt än tidigare, avdelningar har kombinerats över specialiseringsgränserna och cheferna har fler underlydande än tidigare. Detta har förutsatt att personalen har behövt lära sig mycket nytt.
  • Ur personalens synvinkel har Nya barnsjukhusets första verksamhetsår delvis varit utmanande. Utmaningarna har haft anknytning till bland annat sjukhusets lokallösningar, organisationsreformen, ledningen och personalresurserna.
  • Resultaten av arbetslivsbarometern har försämrats. Bland annat har personalens vilja att rekommendera HUS som arbetsplats minskat jämfört med tidigare år.

En mer detaljerad beskrivning av utvärderingen presenteras i utvärderingsberättelsen för år 2019 (PDF 1,59 Mt).

Revisions­nämndens rekommendationer

  • Revisionsnämnden fäster vikt vid den oro personalen har framfört, de försämrade resultaten av arbetslivsbarometern samt vid att mertids- och övertidsarbetet och användningen av hyrd arbetskraft har ökat samtidigt som den stora organisationsreformen genomfördes. För personalen har förändringen varit mycket stor och personalen kommer också i fortsättning-en att behöva ledningens stöd för att tillägna sig de nya tillvägagångssätten.