Uuden lastensairaalan ensimmäinen vuosi

Uuden lastensairaalan ensimmäinen vuosi

Tarkastuslautakunta selvitti, miten Uuden lastensairaalan ensimmäinen toimintavuosi on toteutunut hankkeelle asetettujen tavoitteiden sekä henkilöstön näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin kiinteistöstä HUSille aiheutuneita kustannuksia.

Arvioinnissa ei tarkasteltu rakennushankkeen toteutumista eikä valittua rahoitusmallia. Myös hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen liittyvät kysymykset rajattiin arvioinnin ulkopuolelle.

Sairaala rakennettiin kansalaiskeräyksen tuotoilla, valtion ja HUSin lahjoituksilla ja ulkopuolisella lainarahoituksella. Yksityinen säätiö toteutti hankkeen rahoituksen ja varainkeruun sekä sairaalan rakennuttamisen. HUS vuokraa säätiöltä sairaalan tilat käyttöönsä.

Sairaalahankkeelle asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet

Tarkastuslautakunta toteaa, että sairaalalle asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Henkilöstölle muutos on kuitenkin ollut monilta osin haastava.

  • Uudelle lastensairaalalle asetetut tuottavuustavoitteet on pääosin jo saavutettu.  Esimerkiksi päivystyksen läpimenoaika on lähes puolittunut, leikkaussalien käyttöaste on noussut ja lyhyet vuodeosastohoitojaksot ovat vähentyneet aiempaan verrattuna.
  • Tiloista aiheutuneet vuokrakustannukset ovat toistaiseksi olleet arvioitua alhaisemmat ja tilakustannukset kokonaisuudessaan pienemmät vanhoihin tiloihin verrattuna.
  • Potilaiden hoidon prosesseja on sujuvoitettu muuan muassa perustamalla tehovalvontaosasto, jolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen potilaita.
  • Uudessa lastensairaalassa toimintoja on organisoitu eri tavalla kuin aiemmin, osastoja on yhdistetty yli erikoisalojen ja esimiehillä on aiempaa enemmän alaisia. Tämä on edellyttänyt henkilöstöltä paljon uuden opettelua.
  • Henkilöstön näkökulmasta Uuden lastensairaalan ensimmäinen toimintavuosi on ollut osin haasteellinen. Haasteet ovat liittyneet muun muassa sairaalan tilaratkaisuihin, organisaatiomuutokseen, johtamiseen ja henkilöstöresursointiin.
  • Työolobarometrin tulokset ovat laskeneet, esimerkiksi henkilöstön halu suositella HUSia työpaikkana on laskenut edellisiin vuosiin verrattuna.

Yksityiskohtaisempi kuvaus arvioinnista on esitetty vuoden 2019 arviointikertomuksessa (PDF 1,74 Mt).

Tarkastus­lautakunnan suositukset

  • Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota henkilöstön esille tuomiin huoliin, heikentyneisiin työolobarometrin tuloksiin sekä siihen, että lisä- ja ylityöt ja vuokratyövoiman käyttö ovat kasvaneet samanaikaisesti ison organisaatiomuutoksen kanssa. Henkilöstölle muutos on ollut merkittävä ja se tulee jatkossakin tarvitsemaan johdon tukea uusien toimintatapojen omaksumisessa.

Arviointikertomus 2019 tiivistelmät