Sök

HUS Asvia som producent av stödtjänster

HUS Asvia som producent av stödtjänster

7 HUS Asvia

Resultatområdet HUS Asvia producerar ärende-, textbehandlings-, avdelningssekreterar-, ekonomi-, personal- och anstaltsvårdstjänster samt patient- och personalmåltidstjänster.
Resultatområdet uppnådde inte de bindande mål som ställts upp för resultatområdet. Räkenskapsperiodens resultat uppvisade ett underskott på 1,2 miljoner euro och produktiviteten minskade med 1,1 procent. Räkenskapsperiodens resultat försvagades bland annat av den ökade efterfrågan på avdelningssekreterartjänster i och med ibruktagandet av Apotti och coronapandemin samt den minskade efterfrågan på ekonomi- och måltidstjänster på grund av coronapandemin. Två av de 12 strategiska och operativa målen som ställts upp för Asvia uppnåddes och ett uppnåddes delvis.
Nyttan som uppnåddes genom programmet för verksamhetsutveckling var 1,4 miljoner euro (mål 2,4 miljoner euro). Utvecklingsprogrammets åtgärder inriktades bland annat på effektivare användning av personalresurser, ibruktagande av sektorsövergripande servicemodeller, ökning av robotiken och minskning av livsmedelskostnaderna.

Sjukfrånvaron bland Asvias personal ökade med cirka fem procent jämfört med 2019, varav en del kan förklaras med sjuk- och karantänfrånvaro på grund av coronapandemin.

Asvias personal har erbjudits möjlighet att utbilda sig till serviceanställda som kan arbeta i flera olika arbetsuppgifter, till exempel som lokalvårdare och patienttransportörer. Med hjälp av serviceanställda har man till exempel kunnat kompensera för plötslig sjukfrånvaro mer flexibelt än tidigare.

Centralisering av avdelningssekreterartjänsterna

Avdelningssekreterarna vid HUCS sjukvårdsområde centraliserades till Asvia under 2019. Syftet med centraliseringen var effektivare resursanvändning. Enligt ett tidigare pilotprojekt hade fördelarna med centraliseringen anknytning till bland annat kompetensutveckling och standardisering av uppgifter. Kostnadsbesparingar har dock inte kunnat påvisas. På grund av centraliseringen av avdelningssekreterarna har flera chefer anställts vid Asvia, vilket för sin del har ökat resultatområdets kostnader.

Mejlans sjukhus har lyckats minska matsvinnet

Målet för patient- och personalmåltidstjänsterna 2020 var att minska matsvinnet och aktivt följa upp matsvinnet i hela livsmedelsprocessen. Man strävar efter att minska matsvinnet bland annat genom att utveckla lagerfunktionerna, precisera beställningarna av patientmåltider och utveckla uppföljningen.

Mängden matsvinn rapporterades inte i dokumentet Bokslut och verksamhetsberättelse på grund av systemproblem. Vid Mejlans sjukhus uppnåddes dock målet, eftersom mängden bioavfall på sjukhuset har minskat med cirka 31 procent jämfört med 2015.

En mer detaljerad beskrivning av utvärderingen presenteras i utvärderingsberättelsen för 2020 (PDF 5 Mb).

[if field=suositukset_naytetaanko_laatikko value=1]

Revisions­nämndens rekommendationer

[ul][repeater suositukset_listaus] [li] [field suositusteksti][/li] [/repeater][ul]
[else] [/if]
[field suositukset_alateksti]

Utvärderings­berättelse 2020