HUS Asvia tukipalveluiden tuottajana

HUS Asvia tukipalveluiden tuottajana

7 HUS Asvia

HUS Asvia -tulosalue tuottaa asiointi-, tekstinkäsittely-, osastosihteeri, talous- ja henkilöstö- sekä laitoshuoltopalveluja sekä potilas- ja henkilöstöruokailupalveluja.

Tulosalue ei saavuttanut sille asetettuja sitovia tavoitteita. Tilikauden tulos oli 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tuottavuus laski 1,1 prosenttia. Tilikauden tulosta heikensi muun muassa lisääntynyt osastonsihteeripalvelujen kysyntä Apotin käyttöönoton ja koronapandemian myötä sekä talous- ja ruokailupalveluiden kysynnän väheneminen koronapandemian johtuen. Asvialle asetetuista 12 strategisesta ja operatiivisesta tavoitteesta kaksi saavutettiin ja yksi toteutui osittain.

Toiminnan kehittämisohjelmalla saavutettiin 1,4 miljoonaa euron hyödyt (tavoite 2,4 miljoonaa euroa). Kehittämisohjelman toimenpiteet kohdistuivat muun muassa henkilöstöresurssien tehokkaampaan käyttöön, monialapalvelumallien käyttöönottoon, robotiikan lisäämiseen ja elintarvikekustannusten pienentämiseen.

Asvian henkilöstön sairauspoissaolot kasvoivat noin viisi prosenttia verrattuna vuoteen 2019, mistä osa selittyy koronapandemian aiheuttamista sairaus- ja karateenipoissaoloista.

Asvian henkilökunnalle on tarjottu mahdollisuutta kouluttautua palvelutyöntekijöiksi, jotka voivat toimia useammassa työtehtävässä, esimerkiksi laitoshuoltajina ja potilaskuljettajina. Palvelutyöntekijöiden avulla on voitu esimerkiksi korvata äkillisiä sairauspoissaoloja entistä joustavammin.  

Osastosihteeripalvelujen keskittäminen

HYKS-sairaanhoitoalueen osastosihteerit keskitettiin Asviaan vuoden 2019 aikana. Keskittämisellä tavoiteltiin resurssien käytön tehostamista. Aiemmin toteutetun pilotin mukaan keskittämisen edut liittyivät muun muassa osaamisen kehittämiseen sekä tehtävien vakioimiseen. Kustannussäästöjä ei kuitenkaan ole pystytty osoittamaan.

Osastosihteereiden keskittämisen vuoksi Asviaan on palkattu useita esimiehiä, mikä on osaltaan kasvattanut tulosalueen kuluja.

Meilahden sairaalassa on onnistuttu vähentämään ruokahävikkiä

Potilas- ja henkilöstöruokailupalvelujen tavoitteena vuonna 2020 oli ruokahävikin pienentäminen ja sen aktiivinen seuranta koko elintarvikeprosessin osalta. Ruokahävikkiä pyritään pienentämään muun muassa kehittämällä varastotoimintoja, täsmentämällä potilasateriatilauksia sekä kehittämällä seurantaa.

Ruokahävikin määrää ei raportoitu Tilinpäätös ja toimintakertomus asiakirjassa järjestelmäongelmien vuoksi. Meilahden sairaalan osalta tavoite kuitenkin saavutettiin, sillä sairaalan biojätteen määrä on vähentynyt noin 31 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. 

Yksityiskohtaisempi kuvaus arvioinnista on esitetty vuoden 2020 arviointikertomuksessa (PDF 5 Mt).  

Tarkastus­lautakunnan suositukset

  • Asviassa tulee nostaa kehityskeskustelujen määrää. Seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseen tulee panostaa, ja huolehtia, että ilmoitettuihin tapauksiin puututaan asianmukaisesti.
  • Henkilöstölle tulee aktiivisesti tarjota mahdollisuutta kouluttautua palvelutyöntekijän tehtäviin sekä arvioida kannustemalleja, joilla voidaan lisätä hakeutumista palvelutyöntekijöiden tehtäviin.
  • Muutosprosesseille tulee asettaa mitattavat tavoitteet ja seurata niiden toteutumista ja vaikutuksia.
  • Potilaspalautteen kerääminen tulee varmistaa myös ruokapalvelujen osalta.