Sök
Close this search box.

HUS Apoteks verksamhet 2020 samt bedömningen av läkemedlens ekonomiska och terapeutiska värde

Dela sida

I utvärderingen utreddes utfallet av de mål som ställts upp för resultatområdet HUS Apotek 2020, processen för bedömning av läkemedlens ekonomiska och terapeutiska värde samt hur processen fungerar, processen för anskaffning av läkemedel samt iakttagandet av rekommendationerna från den kliniska läkemedelsbedömningsgruppen.

Resultatområdet HUS Apotek producerar tjänster inom läkemedelsförsörjning och klinisk farmaci för HUS medlemskommuner. Dessutom övervakar resultatområdet efterlevnaden av läkemedelslagstiftningen, genomför läkemedelsförsörjning, tillverkar och importerar läkemedel, ansvarar för kvalitetssäkringen samt främjar medicinerings- och patientsäkerheten. HUS Apotek konkurrensutsätter läkemedelsanskaffningarna i de medlemskommuner och specialupptagningsområden som anslutit sig till HUS upphandlingsring.

Resultatområdet uppnådde inte de ekonomiska mål som ställts upp för resultatområdet. Räkenskapsperiodens resultat uppvisade ett underskott på 1,7 miljoner euro, produktiviteten minskade med 11,7 procent och prisnivån steg med 3,9 procent. Räkenskapsperiodens resultat försvagades bland annat på grund av minskningen av den interna läkemedelsförsäljningen som en följd av inskränkningen av den icke-brådskande verksamheten under coronapandemin samt på grund av ökningarna av personalresurserna inför ibruktagandet av Apotti.

Drygt hälften (13/24) av de strategiska målen uppnåddes och för tre av målen rapporterades inte utfallet. Målet om konkurrensutsättning av läkemedel i produktivitetsprogrammet uppnåddes. Den uppnådda nyttan uppgick till 12,2 miljoner euro (mål 5,5 M €). Läkemedelssvinnet minskade med 14 procent.

Universitetssjukhusens gemensamma upphandlingsringar inledde på hösten avtalsförhandlingar om anskaffningen av nya dyra sjukhusläkemedel, och HUS Apotek fick fullmakt att föra riksomfattande avtalsförhandlingar. Upphandlingssamarbetet möjliggör riksomfattande ibruktagande av nya läkemedel på lika villkor.

Bedömning av dyra läkemedel

Beslut om ibruktagande av nya dyra läkemedel fattas av HUS kliniska läkemedelsbedömningsgrupp. I motiveringarna till ibruktagningsrekommendationerna framhävdes bedömningen av läkemedlens effekt och budgetkonsekvenser, men bedömningen av kostnadseffektiviteten saknas.

Med stöd av en enkät bland medlemmarna i den kliniska läkemedelsbedömningsgruppen fungerar processen för bedömning av dyra läkemedel relativt bra. Som utvecklingsobjekt betraktades ökad transparens i bedömningen samt behandlingen av responsrapporter. Tilläggsresurser för att utveckla bedömningsarbetet efterfrågades, i synnerhet hälsoekonomisk kompetens.

En mer detaljerad beskrivning av utvärderingen presenteras i utvärderingsberättelsen för 2020 (PDF 5 Mb). Utvärderingen beskrivs i sin helhet i utvärderingspromemorian (PDF 369 kb, på finska).