HUS Apteekin toiminta vuonna 2020 ja lääkkeiden taloudellisen ja hoidollisen arvon arvioiminen

HUS Apteekin toiminta vuonna 2020 ja lääkkeiden taloudellisen ja hoidollisen arvon arvioiminen

9 HUS Apteekki

Arvioinnissa selvitettiin HUS Apteekki tulosalueelle asetettujen tavoitteiden toteutumista vuonna 2020, lääkkeiden taloudellisen ja hoidollisen arvon arviointiprosessia ja sen toimivuutta, lääkkeiden hankintaprosessia sekä kliinisen lääkearviointiryhmän antamien suositusten noudattamista.

HUS Apteekki tulosalue tuottaa lääkehuolto- ja kliinisen farmasian palveluja HUSin jäsenkunnille. Lisäksi se valvoo lääkelainsäädännön noudattamista, toteuttaa lääkehuoltoa, valmistaa ja maahantuo lääkkeitä, vastaa laadunvarmistuksesta sekä edistää lääkitys- ja potilasturvallisuutta. HUS Apteekki kilpailuttaa HUSin hankintarenkaaseen liittyneiden jäsenkuntien ja erityisvastuualueen lääkehankinnat.

Tulosalue ei saavuttanut sille asetettuja taloudellisia tavoitteita. Tilikauden tulos oli 1,7 miljoonaa euroa alijäämäinen, tuottavuus laski 11,7 prosenttia ja hintataso nousi 3,9 prosenttia. Tilikauden tulosta heikensi muun muassa koronapandemian aiheuttaman kiireettömän toiminnan supistamisen vuoksi vähentynyt sisäinen lääkemyynti ja Apotin käyttöönottoa varten tehdyt henkilöstöresurssien lisäykset.

Strategisista tavoitteista toteutui vähän yli puolet (13/24), ja kolmen tavoitteen osalta toteutumista ei raportoitu. Tuottavuusohjelman tavoite lääkekilpailutuksista toteutui. Saavutettu hyöty oli 12,2 miljoonaa euroa (tavoite 5,5 M€). Lääkehävikkiä saatiin vähennettyä 14 prosenttia. Yliopistosairaaloiden yhteiset hankintarenkaat aloittivat syksyllä sopimusneuvottelut uusien kalliiden sairaalalääkkeiden hankinnoista, ja HUS Apteekki valtuutettiin käymään valtakunnalliset sopimusneuvottelut. Hankintayhteistyö mahdollistaa uusien lääkkeiden valtakunnallisen käyttöönoton yhtäläisin ehdoin.

Kalliiden lääkkeiden arviointi

Uusien kalliiden lääkkeiden käyttöönottopäätökset tehdään HUSin kliinisessä lääkearviointiryhmässä. Käyttöönottosuositusten perusteluissa korostuivat lääkkeiden tehon ja budjettivaikutusten arviointi, mutta kustannusvaikuttavuuden arviointi puuttuu.

Kliinisen lääkearviointiryhmän jäsenille tehdyn kyselyn perusteella kalliiden lääkkeiden arviointimenettelyprosessi toimii kohtalaisen hyvin. Kehittämiskohteena pidettiin arvioinnin läpinäkyvyyden lisäämistä sekä palauteraporttien käsittelyä. Arviointityön kehittämiseksi toivottiin lisäresursointia, erityisesti terveystaloustieteellistä osaamista.

Yksityiskohtaisempi kuvaus arvioinnista on esitetty vuoden 2020 arviointikertomuksessa (PDF 5 Mt) ja arviointimuistiossa (PDF 369 kt).

Tarkastus­lautakunnan suositukset

  • Viranhaltijapäätökset tulee tehdä kaikista ulkopuolisten maksamista tapahtumista.
  • Johtajaylilääkärin päätös tulee tehdä kaikista kliinisen lääkearviointiryhmän puoltamista lääkkeiden käyttöönotoista. Kalliiden lääkkeiden arviointi on tärkeä ja tarpeellinen toimintamalli, mutta prosessia tulee edelleen kehittää, vastuuttaa ja resursoida riittävästi.
  • Kliinisellä arviointiryhmällä tulee olla moniammatillista ja riittävää asiantuntemusta, jotta lääkearvioinnin vaikuttavuutta voidaan seurata. Terveystaloustieteellinen asiantuntemus lääkearvioinneissa tulee varmistaa.