Sök
Close this search box.

År 2020 vid HUCS Gastrocentrum

Dela sida

Revisionsnämnden utredde utfallet av målen som ställts upp för HUCS Gastrocentrum, effekterna av utvecklingen och centraliseringen av funktionerna, genomförandet av patientorienteringen, samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården samt effekterna av införandet av Apotti.

Resultatenheten har verksamhet vid Mejlans triangelsjukhus och tornsjukhus, Kirurgiska sjukhuset samt Pejas och Jorvs sjukhus. I slutet av 2020 arbetade 1061 personer vid Gastrocentrum och sammanlagt 75 437 patienter vårdades där.

Utfallet av målen som ställts upp för Gastrocentrum

Efter statens coronaunderstöd och organisationens interna gottgörelser uppvisade Gastrocentrum ett överskott på 1,96 miljoner euro. De bindande nettokostnaderna (ca 197,7 miljoner euro) underskred målet som fastställts i budgeten och produktiviteten försämrades med 1,1 procent. Genom åtgärder för utveckling av produktiviteten uppnåddes en nytta på 0,8 miljoner euro (mål 1,4 miljoner euro). Kostnaderna per patient (3 156 euro) ökade med 2,3 procent jämfört med året innan.

De strategiska målen uppnåddes inte. En normal produktionsnivå uppnåddes inte efter att Apotti tagits i bruk och personalens vilja att rekommendera HUS som arbetsgivare minskade jämfört med året innan. Av de 17 verksamhetsrelaterade målen som ställts upp för enheten uppnåddes mindre än hälften. Uppföljningen av utfallet av målen har försvårats avsevärt av att alla nödvändiga uppgifter inte har varit tillgängliga i informationssystemen och att man delvis har varit tvungen att samla in uppgifter manuellt.

Tillgången till vård har försämrats inte bara av coronapandemin, utan även av ibruktagandet av patientdatasystemet Apotti. I slutet av 2020 hade 193 patienter väntat på vård i över ett halvt år. Uppgifterna om vårdköerna är inexakta eftersom rapporteringen i Apotti-systemet inte är klar. På grund av coronapandemin ökade användningen av elektroniska tjänster betydligt jämfört med året innan.

Vid Gastrocentrum används cirka 20 kvalitetsregister för att underlätta uppföljningen av vårdens effekt. Informationen i registren har dock hittills utnyttjats i liten utsträckning.

Uppmärksamhet ska fästas vid personalens välbefinnande

Den överbelastning som personalen vid Gastrocentrum upplever har ökat under de senaste åren och är större än vid HUS övriga enheter. Det har förts färre utvecklingssamtal än tidigare år. Tillgången till vårdpersonal har försvårats och resultaten av enkäten om utbildningsplatser för läkare under specialisering har varit svaga för Gastrocentrums del.
Vid Gastrocentrum används centraliserad arbetsskiftsplanering och personalen arbetar flexibelt mellan enheterna. Modellen för arbetsskiftsplanering har kompenserat nästan hälften av de akuta bristerna, minskat mertids- och övertidsarbetet samt användningen av kortvariga vikariat.

En mer detaljerad beskrivning av utvärderingen presenteras i utvärderingsberättelsen för 2020 (PDF 5 Mb) och i utvärderingspromemorian (PDF 154 kb, på finska).