Vatsakeskuksen vuosi 2020

Vatsakeskuksen vuosi 2020

HUS Vatsakeskus

Tarkastuslautakunta selvitti HYKS Vatsakeskukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintojen kehittämisen ja keskittämisen vaikutuksia, potilaskeskeisyyden toteutumista, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä sekä Apotin käyttöönoton vaikutuksia.

Tulosyksiköllä on toimintaa Meilahden kolmio- ja tornisairaaloissa, Kirurgisessa sairaalassa sekä Peijaksen ja Jorvin sairaaloissa. Vatsakeskuksessa työskenteli vuoden 2020 lopussa 1061 henkilöä ja potilaita hoidettiin yhteensä 75 437.

Vatsakeskukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Vatsakeskuksen tulos oli valtion korona-avustusten ja organisaation sisäisten hyvitysten jälkeen 1,96 miljoonaa euroa ylijäämäinen, sitovat nettokulut (n. 197,7 milj. euroa) alittivat talousarviossa asetetun tavoitteen ja tuottavuus heikkeni 1,1 prosenttia. Tuottavuuden kehittämistoimenpiteillä saavutettiin 0,8 miljoonan euron hyöty (tavoite 1,4 miljoonaa euroa). Potilaskohtaiset kustannukset (3 156 euroa) nousivat edellisestä vuodesta 2,3 prosenttia.

Strategiset tavoitteet eivät toteutuneet. Apotin käyttöönoton jälkeen normaalia tuotannon tasoa ei saavutettu ja henkilöstön halu suositella HUSia työnantajana laski edelliseen vuoteen verrattuna. Tulosalueelle asetetuista 17 toiminnallisesta tavoitteesta alle puolet toteutui. Tavoitteiden toteutumisen seurantaa on vaikeuttanut merkittävästi se, että tietojärjestelmistä ei ole ollut saatavissa kaikkia tarvittavia tietoja ja tiedonkeruuta on osittain jouduttu tekemään manuaalisesti.

Hoidon saatavuutta on koronan lisäksi heikentänyt Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönotto. Vuoden 2020 lopussa hoitoon pääsyä yli puoli vuotta odottaneita potilaita oli 193. Tiedot hoitojonoista ovat epätarkkoja Apotti-järjestelmän raportoinnin keskeneräisyyden vuoksi. Koronapandemian vuoksi sähköisten palvelujen käyttö kasvoi merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen.

Vatsakeskuksessa on käytössä noin 20 laaturekisteriä, joiden avulla seurataan hoidon vaikuttavuutta. Rekistereistä saatavan tiedon hyödyntäminen on kuitenkin toistaiseksi ollut vähäistä.

Henkilöstön hyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota

Vatsakeskuksen henkilöstön kokema ylikuormitus on lisääntynyt viime vuosina ja on suurempi kuin HUSin muissa yksiköissä. Kehityskeskusteluja on käyty aiempia vuosia vähemmän. Hoitohenkilökunnan saatavuus on vaikeutunut ja erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikkakyselyn tulokset ovat olleet Vatsakeskuksen osalta heikot.  

Vatsakeskuksessa on käytössä keskitetty työvuorosuunnittelu ja henkilöstö työskentelee yksiköiden välillä joustavasti. Työvuorosuunnittelumalli on korvannut lähes puolet akuuteista puutevuoroista, vähentänyt lisä- ja ylityötä sekä lyhytaikaisten sijaisten käyttöä.

Yksityiskohtaisempi kuvaus arvioinnista on esitetty vuoden 2020 arviointikertomuksessa (PDF 5 Mt) ja arviointimuistiossa (PDF 344 kt).  

Tarkastus­lautakunnan suositukset

  • Tarkastuslautakunta edellyttää, että vatsakeskuksessa etsitään keinoja henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi ja ylikuormituksen vähentämiseksi. Kehityskeskustelujen käyntiastetta tulee nostaa.
  • Tulee selvittää, voiko hoitoprosessia kehittää siten, että potilaasta johtuvia suunniteltujen leikkausten peruuntumisia saadaan vähennettyä.
  • Hoidon vaikuttavuuden seurantaa tulee tehostaa ja laatutietoja hyödyntää nykyistä paremmin.
  • Tarkastuslautakunta esittää vakavan huolensa raportointitiedon puutteista ja edellyttää merkittävää panostusta raportoinnin kuntoon saattamiseksi.