Förverkligande av vårdgarantin

Förverkligande av vårdgarantin

År 2019 förverkligades vårdgarantin sämre än tidigare vid HUS. I slutet av år 2019 hade fler patienter än året innan väntat på vård vid HUS i över ett halvår. Även den genomsnittliga väntetiden för vård blev längre.

I hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) föreskrivs det om tidsfrister för att få vård. Enligt lagen (§ 52) ska en remiss som anländer till den specialiserade sjukvården behandlas inom tre veckor, en bedömning av vårdbehovet göras inom tre månader och vården inledas inom sex månader. Tidsfristerna gäller icke-brådskande vård och är kortare inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga.

  • Antalet icke-brådskande remisser till HUS (330 189) ökade med 4,7 procent jämfört med året innan. Antalet remisser ökade i alla sjukvårdsområden (ca 4-8 %). Vid HUCS ökade antalet remisser mest inom Psykiatrin (13,9 %) och Hjärt- och lungcentrum (13,4 %).
  • I slutet av året var antalet patienter som väntat längre än ett halvår 1 121 och andelen sådana patienter (6,3 %) var större än i slutet av år 2018. Antalet patienter som väntat längre än ett halvår var störst inom specialiseringarna ögonsjukdomar och kirurgi.
  • I HUCS sjukvårdsområde var tillgången till vård sämre än i de övriga sjukvårdsområdena.
  • Den genomsnittliga väntetiden var 71 dagar i slutet av år 2019, då den var 62 dagar i slutet av år 2018. 

Revisionsnämnden fäster vikt vid att patienterna som väntat i över ett halvår på icke-brådskande vård var fler än tidigare i slutet av år 2019. Det står dock klart att tillgången till icke-brådskande vård kommer att försvåras ytterligare under det innevarande året på grund av coronaviruspandemin och därför ger revisionsnämnden inga rekommendationer med anknytning till detta.

En mer detaljerad beskrivning av utvärderingen presenteras i utvärderingsberättelsen för år 2019 (PDF 1,59 Mt).