Sök
Close this search box.

Det ekonomiska läget och förverkligandet av produktivitetsprogrammet

Dela sida

Coronapandemins inverkan på resultatet 2021 var betydande. Effekterna återspeglades i faktureringen av vården av coronapatienter och testningen och analysen av coronainfektioner samt i kostnaderna för beredskapen inför pandemin. År 2021 fick HUS sammanlagt 86,9 miljoner euro i understöd för covid-19-epidemin från både finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet (2020: 84,1 mn euro).

Det av fullmäktige godkända ursprungliga resultatmålet för 2021 var noll euro. I december 2021 ändrade fullmäktige det ursprungliga målet så att resultatet uppvisade ett överskott på 15,0 miljoner euro. Med överskottet täcktes ett motsvarande underskott i balansräkningen för 2019. Till medlemskommunerna återbetalades 57,4 miljoner euro.

  • Verksamhetskostnaderna uppgick till 2 810 miljoner euro och ökade med 8,8 procent från 2020 (2 583 mn euro). Ökningen förklaras bland annat av coronaprovtagningar och -analyser samt införandet av Apotti-systemet.
  • De bindande nettokostnaderna för 2021 uppgick till 1 785,5 miljoner euro och underskred den ursprungliga budgeten med 127,1 miljoner euro (6,6 %). Underskridningen beror på minskningen i icke-brådskande verksamhet till följd av coronaviruset samt på att den kraftiga efterfrågan på coronavirusprovtagningar och -analyser fortsatt.
  • År 2021 uppgick investeringarna till 250 miljoner euro. Investeringarnas utfallsgrad var cirka 86 procent jämfört med budgeten.
  • Samkommunens lånebelopp var 734 miljoner euro (2020: 662 mn euro). Nya långfristiga lån lyftes till ett belopp av 90 miljoner euro, vilket var mindre än maximibeloppet i budgeten. Lån och hyresansvar uppgick till sammanlagt 1 230,6 miljoner euro (2020: 1 148,3 mn euro).
  • HUS soliditetsgrad sjönk till 23 procent och den relativa skuldsättningen till 42 procent.

Förverkligandet av produktivitetsprogrammet

Arbetet med produktivitetsprogrammet inleddes 2019 och under 2020 fastställdes cirka 30 projekt för att förbättra produktiviteten. Det strategiska målet för 2021 var en heltäckande uppföljning av förverkligandet och effekterna av produktivitetsprogrammet. Ett annat mål var en sänkning av den patientspecifika kostnaden med en procent. Kostnaden per patient steg med 0,8 procent jämfört med året innan, dvs. produktiviteten sjönk.

Produktivitetsprogrammets framskridande har försvårats på grund av coronapandemin och en del av projekten har fördröjts eller avbrutits. I budgeten för 2021 har inga mål i euro fastställts för produktivitetsprogrammet eller dess projekt, och dokumentet Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 innehåller inget sammandrag av produktivitetsprogrammets resultat. Rapporteringen av projekten i produktivitetsprogrammet har utvecklats, men en heltäckande uppföljning av förverkligandet och effekterna av produktivitetsprogrammet genomfördes inte till alla delar 2021.

Nationell jämförelse av universitetssjukhusens produktivitet

Enligt THL:s statistik över sjukhusens produktivitet minskade produktiviteten inom den specialiserade sjukvården vid de offentliga sjukhusen exklusive psykiatrin på alla universitetssjukhus år 2020. Den specialiserade sjukvårdens produktivitet sjönk mest på HUCS och jämfört med 2019 minskade produktiviteten med 10 procentenheter. Coronapandemin har minskat serviceproduktionen och höjt kostnaderna.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2021 (PDF 4 Mb).