Taloudellinen tilanne ja tuottavuusohjelman toteutuminen

Jaa sivu

Koronapandemian vaikutus vuoden 2021 tulokseen oli merkittävä. Vaikutukset näkyivät koronapotilaiden hoidon sekä koronainfektion testauksen ja analytiikan laskutuksessa sekä pandemiaan varautumisen kustannuksissa. Vuonna 2021 HUS sai Covid-19-epidemiaan liittyviä avustuksia sekä valtiovarainministeriöstä että sosiaali- ja terveysministeriöstä yhteensä 86,9 miljoonaa euroa (vuonna 2020: 84,1 milj. euroa).

Valtuuston hyväksymä alkuperäinen tulostavoite vuodelle 2021 oli nolla euroa. Valtuusto muutti joulukuussa 2021 alkuperäistä tavoitetta siten, että tulos oli 15,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämällä katettiin taseeseen kertynyt vastaavan suuruinen alijäämä vuodelta 2019. Jäsenkunnille palautettiin 57,4 miljoonaa euroa.

  • Toimintakulut olivat 2 810 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 8,8 prosenttia vuodesta 2020 (2 583 milj. euroa). Kasvua selittävät muun muassa koronanäytteenotto ja -analytiikka sekä Apotti-järjestelmän käyttöönotto.
  • Vuoden 2021 sitovat nettokulut olivat 1 785,5 miljoonaa euroa ja alittivat alkuperäisen talousarvion 127,1 miljoonalla (6,6 %). Alitus johtuu koronan aiheuttaman kiireettömän toiminnan supistamisesta sekä koronavirusnäytteenoton ja -analytiikan voimakkaana jatkuneesta kysynnästä.
  • Investointien määrä vuonna 2021 oli 250 miljoonaa euroa. Investointien toteutumisaste talousarvioon verrattuna oli noin 86 prosenttia.
  • Kuntayhtymän lainakanta oli 734 miljoonaa euroa (2020: 662 milj. euroa). Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 90 miljoonaa euroa, mikä oli vähemmän kuin talousarviossa esitetty enimmäismäärä. Lainat ja vuokravastuut olivat yhteensä 1 230,6 miljoonaa euroa (2020: 1 148,3 milj. euroa).
  • HUSin omavaraisuusaste laski 23 prosenttiin ja suhteellinen velkaantuneisuus 42 prosenttiin.

Tuottavuusohjelman toteutuminen

Tuottavuusohjelman laadinta käynnistyi vuonna 2019 ja vuoden 2020 aikana määriteltiin noin 30 hanketta tuottavuuden parantamiseksi. Vuoden 2021 strategisena päämääränä oli tuottavuusohjelman toteutumisen ja vaikutusten kattava seuranta. Lisäksi tavoitteena oli, että potilaskohtainen kustannus laskee yhdellä prosentilla. Kustannus per potilas nousi 0,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna eli tuottavuus laski.

Tuottavuusohjelman eteneminen on vaikeutunut koronapandemian vuoksi ja osa hankkeista on viivästynyt tai jouduttu keskeyttämään. Talousarviossa 2021 ei ole määritelty tuottavuusohjelmalle tai sen hankkeille euromääräisiä tavoitteita, eikä tilinpäätös ja toimintakertomus -asiakirja 2021 sisällä yhteenvetoa tuottavuusohjelman tuloksista. Tuottavuusohjelman hankkeiden raportointia on kehitetty, mutta tuottavuusohjelman toteutumisen ja vaikutusten kattava seuranta ei vuonna 2021 kaikin osin toteutunut.

Kansallinen vertailu yliopistosairaaloiden tuottavuudesta

THL:n julkaisemien sairaaloiden tuottavuutta kuvaavien tilastojen mukaan julkisten sairaaloiden erikoissairaanhoidon tuottavuus ilman psykiatriaa kääntyi laskuun vuonna 2020 kaikissa yliopistosairaaloissa. Erikoissairaanhoidon tuottavuus laski eniten HYKSissä, ja vuoteen 2019 verrattuna tuottavuus laski 10 prosenttiyksikköä. Koronapandemia on laskenut palvelutuotantoa ja nostanut kustannuksia.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksessa 2021 (PDF 4 Mt).