Sök
Close this search box.

HUS Diagnostikcentrum som producent av laboratorie- och bilddiagnostiska tjänster

Dela sida

Diagnostikcentrum inledde sin verksamhet 2020. Både patienterna och beställarkunderna har varit nöjda med Diagnostikcentrums verksamhet.

Fullmäktige ställde upp tre bindande ekonomiska mål för Diagnostikcentrumet i budgeten för 2021. I dispositionsplanen fastställdes dessutom sammanlagt sju mål/åtgärder och mätare för fem strategiska nyckelmål.

Utfallet för de ekonomiska målen var följande.

  • Räkenskapsperiodens resultat var 66 947 000 euro före erhållna och givna kundåterbäringar och 1 800 000 euro inklusive dessa. Mål 0 euro.
  • Utfallet av produktivitetsmålet rapporterades inte. Mål 1 % tillväxt.
  • Den interna försäljningen var 228 572 000 euro före kundåterbäringarna. Mål 240 116 000 euro.

I bokslutet rapporterades som bindande mål en förändring i prisnivån i stället för målet för den interna försäljningen (utfall 9,4 %, mål 6,8 %). Målet beskrevs inte i budgeten. Målet för den interna försäljningen beskrivs i bokslutet som ett strategiskt mål.

Av de fem strategiska målen uppnåddes tre: utnyttjande av digitaliseringen, utnyttjande av kundresponsmodellen och en förbättring av tjänsternas effektivitet. Målet för personalens kompetens uppnåddes delvis. Målet för tillgången till tjänster uppnåddes inte.

Ordnandet av coronavirusprovtagning och analyser av prover utgjorde en central verksamhet 2020 och 2021. För provtagningen och vaccinationerna utvecklades tidsbokningssystem som fungerade väl. Dessutom producerades en omfattande rapportering om coronavirusdiagnostiken, vaccinationstäckningen och vården av coronapatienter. Dessa har varit viktiga framgångar i hanteringen av epidemin och informationsledningen i anslutning till den. Revisionsnämnden fäster dock uppmärksamhet vid att tidsbokningssystemen för provtagning och vaccinationer baserade sig på laboratoriets tidsbokningssystem som användes på HUS och som inte konkurrensutsatts under de senaste åren.

Med hjälp av Coronaguiden reserverades över 2,6 miljoner tider för coronatestning. Coronaguiden underlättade arbetet för coronarådgivningstelefonerna. I självbetjäningen reserverades över 2 miljoner vaccinationstider.

Revisionsnämnden uppmärksammar bland annat följande aspekter:

  • Efter att Apotti togs i bruk har det förekommit betydande brister i tillgången till de uppgifter som behövs för ledningen samt att IT-förvaltningens kostnader har ökat.
  • Väntetiderna för icke-brådskande bilddiagnostiska undersökningar varierar mellan verksamhetsställena.
  • De ekonomiförvaltnings-, personal- och kommunikationstjänster som centraliserats till samförvaltningen har inte i tillräcklig utsträckning tillgodosett Diagnostikcentrumets behov.
  • Radiologiska jouren har inte genomförts i Eksotes område på det sätt som förutsätts i jourförordningen. Överlåtelsen av rörelse har också medfört andra utmaningar som har gällt bland annat ändringar i datasystemen samt kommunikation.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2021 (PDF 4 Mb) och i utvärderingspromemorian (PDF 1 Mb, på finska).