Utvärdering av förhandseffekter vid beslutsfattande om bolagisering av utrustningsanskaffningar

EVA vaihtoehto

Utvärdering av förhandseffekter vid beslutsfattande om bolagisering av utrustningsanskaffningar

EVA vaihtoehto

Fullmäktige beslöt i juni 2021 att grunda Suomen Sairaalalaitopalvelu Oy som intressebolag för att skaffa diagnostik och annan utrustning för HUS. HUS är minoritetsägare i bolaget med en ägarandel på 40 procent utan bestämmanderätt. Avtalsperioden är 10 år, varefter avtalet gäller tills vidare i högst fem år. Syftet med arrangemanget är att öka produktiviteten av diagnostiska tjänster.

Cirka hälften av Diagnostikcentrums utrustningsbestånd överfördes till bolaget. Bolaget får ersättning i form av en serviceavgift för användningen av utrustningsbeståndet.

Revisionsnämnden fäster uppmärksamhet vid att man i beredningen av bolagets grundande inte på ett heltäckande sätt bedömt intressebolagets ekonomiska konsekvenser, inte gjort en öppen jämförelse mellan alternativa sätt att ordna verksamheten eller på ett heltäckande sätt bedömt de risker som arrangemanget medför. Av motiveringarna till fullmäktiges beslut framgår inte tydligt vad nyttan med bolagsformen grundar sig på, vilka kostnader bolagets verksamhet orsakar HUS och vilken nytta bolagiseringen av anskaffningen av utrustning medför.

Minoritetsintresset i bolaget försämrar de förtroendevaldas rätt att få information och försvårar övervakningen av användningen av offentliga medel.

Revisionsnämnden förutsätter att styrelsen utreder vilka fördelar som uppnåddes genom att bolaget grundades. Transparensen i anskaffningarna av utrustning ska säkerställas oberoende av hur de genomförs och finansieras. Dessutom ska HUS utarbeta gemensamma principer för bedömning och dokumentering av betydande förhandseffekter av beslut.

Utvärderingen har beskrivits mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2021 (PDF 4 Mb) och i utvärderingspromemorian (PDF 354 kb, på finska).