Ennakkovaikutusten arviointi laitehankintojen yhtiöittämistä koskevassa päätöksenteossa

Jaa sivu

Valtuusto päätti kesäkuussa 2021 perustaa Suomen Sairaalalaitepalvelu Oy osakkuusyhtiön järjestämään diagnostiikan ja muita laitteita HUSille. HUS on yhtiössä vähemmistöosakas 40 prosentin omistusosuudella ilman määräysvaltaa. Sopimuskausi on 10 vuotta, jonka jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi enintään viisi vuotta. Järjestelyllä tavoitellaan diagnostisten palvelujen tuottavuuden nousua.

Noin puolet Diagnostiikkakeskuksen laitekannasta siirtyi yhtiöön. Laitekannan käytöstä maksetaan yhtiölle korvaus palvelumaksuna.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että yhtiön perustamisen valmistelussa ei kattavasti arvioitu osakkuusyhtiön taloudellisia vaikutuksia, tehty avointa vertailua vaihtoehtoisten järjestämistapojen välillä tai arvioitu kattavasti järjestelyyn sisältyviä riskejä. Valtuuston päätöksen perusteluista ei käy selkeästi ilmi, mihin yhtiömuodon hyödyt perustuvat, mitä kustannuksia yhtiön toiminnasta aiheutuu HUSille ja mitä hyötyä laitehankintojen yhtiöittämisestä on.

Vähemmistöosakkuus yhtiössä heikentää luottamushenkilöiden oikeutta tiedonsaantiin ja vaikeuttaa julkisten varojen käytön valvontaa.

Tarkastuslautakunta edellyttää hallitukselta selvitystä siitä, mitä hyötyjä yhtiön perustamisella saavutettiin. Laitehankintojen läpinäkyvyys tulee varmistaa riippumatta siitä, miten ne toteutetaan ja rahoitetaan. Lisäksi HUSissa tulee laatia yhteiset periaatteet merkittävien päätösten ennakkovaikutusten arvioinnille ja dokumentoinnille.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksessa 2021 (PDF 4 Mt) ja arviointimuistiossa (PDF 354 kt).