Sök
Close this search box.

Utfallet av de mål som ställts upp av fullmäktige år 2021

Dela sida

I budgeten för 2021 ställde fullmäktige upp fyra bindande ekonomiska mål och fem strategiska mål för HUS. Dessutom ställdes ekonomiska mål upp för dotterbolagen.

Utfallet av de bindande målen

De bindande ekonomiska målen gällde räkenskapsperiodens resultat, bindande nettokostnader, det sammanlagda investeringsbeloppet samt det maximala beloppet av långfristiga lån i slutet av räkenskapsperioden. Jämfört med den ursprungliga budgeten uppnåddes målen för bindande nettokostnader (1 912,6 mn euro), sammanlagda investeringsbeloppet (291 mn euro) och det maximala beloppet för långfristiga lån (854 mn euro). I december ändrades budgeten för räkenskapsperiodens del så att man uppnådde ett överskott på 15 miljoner euro. Med överskottet täcktes ett motsvarande underskott i balansräkningen för 2019.

Utfallet av de strategiska målen

För 2021 fastställdes fem strategiska mål. I budgeten fastställdes sex mätare, men i bokslutet rapporterades utfallet av nio mätare, varav åtta var kvantitativa och en beskrev hur utvecklingsprojekten framskrider.  Av de fem strategiska målen uppnåddes ett och två uppnåddes delvis. Två mål uppnåddes inte.

Strategiska mål och deras utfall

  1. Patienterna vårdas effektivt på mobil-, distans- och digitala vårdvägar – Målet uppnåddes delvis.
  2. Högklassig ledning och kontinuitet i kompetensen säkerställs – Målet uppnåddes inte.
  3. Kundupplevelsen mäts och utvecklas utifrån responsen överallt inom HUS – Målet uppnåddes delvis.
  4. Patienterna vårdas på ett enhetligt sätt och på integrerade vårdvägar tillsammans med primärvården – Målet uppnåddes.
  5. Förverkligandet och effekterna av produktivitetsprogrammet följs upp på ett övergripande sätt – Målet uppnåddes inte.

Revisionsnämnden fäster uppmärksamhet vid att mätarna för de strategiska målen har förändrats sedan budgeten godkändes. Utfallet av mätarna bör rapporteras enligt de mätare som fastställts i budgeten.

Utfallet av målen som ställts upp för dotterbolag

För HUS fyra dotterbolag, HNS-Fastigheter Ab, Orton Oy, Puro tekstiilihuoltopalvelut Oy och HUCS-institutet Ab, ställdes upp bindande mål som gällde bolagens resultat, produktivitet och avkastning på kapital. Dessutom fastställdes ett mål för HUCS-institutet i fråga om antalet undersökningar.

HNS-Fastigheter Ab och HUCS-institutet Ab uppnådde de uppställda målen. Puro tekstiilihuoltopalvelut Oy, som inledde sin verksamhet 1.1.2021, uppnådde delvis de uppställda målen. Orton Oy uppnådde inte de uppställda resultatmålen eller avkastningsmålet för eget kapital.

Utfallet av målen som ställts upp av fullmäktige beskrivs mer detaljerat i utvärderingsberättelsen 2021 (PDF 4 Mb).