Sök
Close this search box.

Tillgång till vård

Dela sida

Coronapandemin hade en betydande inverkan på tillgången till vård under 2020 och köerna till många specialiseringar blev längre. Efterfrågan på tjänster inom den specialiserade sjukvården minskade också; jämfört med året innan minskade antalet icke-brådskande remisser med 7,7 procent och antalet akutmottagningsbesök inom den specialiserade sjukvården med 12,5 procent. Uppföljningen av tidsfristerna för tillgång till vård försvårades av HUS systemändringar och därför är uppgifterna om till exempel antalet remisser 2020 inte helt tillförlitliga.

I slutet av året var antalet patienter som väntat över ett halvt år på avdelningsvård 3 060 (2019: 1121) och antalet patienter som väntat över tre månader på poliklinisk vård 2 674 (2019: 1918). Jämfört med slutet av föregående år försvårades situationen i synnerhet inom kirurgin, ögonsjukdomar och barnsjukdomar. Även inom specialiseringarna öron-, näs- och halssjukdomar samt tand-, mun- och käksjukdomar ökade antalet patienter som väntat över ett halvt år på vård avsevärt jämfört med slutet av föregående år. Antalet patienter som väntat över ett halvt år på vård var störst i slutet av augusti.

Tillgången till vård inom barnpsykiatrin och ungdomspsykiatrin – Genomförandet av rekommendationerna i utvärderingsberättelsen för 2018

Revisionsnämnderna vid HUS och huvudstadsregionens kommuner utvärderade tillsammans barns och ungas tillgång till mentalvårdstjänster 2018. Revisionsnämnderna rekommenderade att städerna och HUS samarbetar för att underlätta rekryteringsproblemen i fråga om läkare, att remissförfarandena görs smidigare, att arbetsfördelningen förtydligas i synnerhet inom mentalvårdstjänsterna för unga och att tjänsterna utvecklas i samarbete så att unga utan dröjsmål kan få hjälp. Revisionsnämnderna rekommenderade att HUS utökar möjligheterna att erbjuda konsultation till kommunernas primärvård och säkerställer att informationen överförs tillsammans med patienten när patienten flyttas från specialiserad sjukvård till fortsatt vård.

Efter 2018 har åtskilliga utvecklingsåtgärder inletts för att förbättra tillgången till vård och intensifiera samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården. Efterfrågan på vård riktas dock fortfarande till den specialiserade sjukvården. Inom barnpsykiatrin har läkarbristen förvärrats och graderingen av vården tillsammans med kommunerna fungerar ännu inte på ett ändamålsenligt sätt.

Utvecklingen av mentalvårdstjänsterna för barn och unga inom hela HUS område stöds i fortsättningen av att sjukvården för barn och unga samt psykiatrin blir en del av ett resultatområde som producerar kliniska tjänster på landskapsnivå.

Revisionsnämnden anser att det är viktigt att de åtgärder som redan inletts för att förbättra tillgången till mentalvårdstjänster för barn och unga fortsätter samt att graderingen av vården vidareutvecklas i samarbete med kommunerna.

En mer detaljerad beskrivning av utvärderingen presenteras i utvärderingsberättelsen för 2020 (PDF 5 Mb).