Search

Henkilöstöresurssit ja niiden riittävyys

Henkilöstöresurssit ja niiden riittävyys

3 Henkilöstö_MS_5246

HUSin henkilöstömäärä oli vuoden 2022 lopussa 26 528 ja henkilötyövuosia tehtiin 20 862. Henkilötyövuodet alittivat talousarvion noin 10 prosentilla.

Henkilöstökulut olivat 1 483 miljoonaa euroa ja ne alittivat talousarvion 46 miljoonalla eurolla (3 %). Henkilöstön heikon saatavuuden vuoksi vuokratyövoiman käyttö on kasvanut. Vuokratyövoiman kustannukset olivat 39,4 miljoonaa euroa, ja ne ovat nousseet vuoteen 2019 verrattuna noin 27 ja vuoteen 2017 verrattuna noin 90 prosenttia.

Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 11,4 prosenttia, ja ilman eläkkeelle siirtyneitä 8,6 prosenttia. Lähtövaihtuvuus ilman eläkkeelle siirtyneitä oli edellistä vuotta (7,9 %) korkeampi.  Yleisimpiä syitä työpaikan vaihtamiselle ovat palkka ja palkitseminen, työn kuormittavuus sekä vapaa-ajan ja työn tasapaino.

Avointen työpaikkojen määrä on noussut ja hakijamäärät laskeneet

Vuonna 2022 HUSissa oli 3993 avointa työpaikkaa ja niihin oli 26 691 hakijaa. Edelliseen vuoteen verrattuna avointen työpaikkojen määrä nousi noin 19 prosenttia ja hakijoiden määrä laski noin 3 prosenttia.  Vuoteen 2017 verrattuna HUSin avointen työpaikkojen määrä on yli kaksinkertaistunut, ja työnhakijoiden määrä laskenut noin kolmanneksella.

Hakijamäärät vaihtelevat huomattavasti henkilöstöryhmittäin. Lääkärihakijoita on jo pitkään ollut vain muutama yhtä avointa työtehtävää kohden ja vuoden 2017 jälkeen myös hoitohenkilökunnan hakijamäärät ovat laskeneet huomattavasti. Vuonna 2022 yhteen hoitotyön avoimeen tehtävään saatiin keskimäärin 5, lääkärin tehtävään 2 ja erityistyöntekijän tehtävään 7 hakemusta. Muiden ammattilaisten hakijamäärät ovat korkeammat.

Loppusyksyllä 2022 HUSista puuttui 431 hoitotyöntekijää verrattuna vuoteen 2021. Psykiatreja puuttui noin 40–50. Hoitohenkilökuntavaje on johtanut sairaansijojen sulkemiseen vuodeosastoilla. Vuoden 2022 aikana suljettuja sairaansijoja on ollut keskimäärin 400. Kevään 2022 aikana vuodeosastotoimintaa supistettiin merkittävästi myös hoitohenkilöstön lakon vuoksi. Haasteita hoitajien riittävyydessä ja saatavuudessa on tietyillä kolmivuorotyötä tekevillä osastoilla sekä leikkaussaleissa.

Toisen asteen koulutuksen saaneiden osaamista ja tukipalveluita on mahdollista hyödyntää paremmin

Vuonna 2022 selvitettiin toisen asteen koulutuksen saaneiden työntekijöiden (mm. lähi- ja perushoitajat) osaamisen hyödyntämisestä sekä hoitohenkilökunnan henkilöstömitoitusta. Selvityksissä kävi ilmi, että toisen asteen koulutettujen tehtävät eri yksiköissä eroavat toisistaan eikä kaikissa yksiköissä hyödynnetä heidän osaamistaan täysimääräisesti esimerkiksi lääkehoidossa. Myös tukipalvelujen käyttö vaihtelee. Hoitohenkilöstön henkilöstömitoitusta koskevan selvityksen tuloksena oli, ettei täsmällistä henkilöstömäärää voida määritellä, koska vuodeosastot ovat erilaisia.

HUSissa on selvitetty kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuuksia henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi. Lisäksi HUS on jäsenenä hyvinvointialueiden rekrytointiverkostossa, jossa työstetään rakenteita kansainväliselle rekrytoinnille.

Työntekijät ovat tyytyväisiä johtamiseen

Syksyllä 2022 toteutetun henkilöstökyselyn (n=13 426, vastausprosentti 51) mukaan henkilöstö on aiempaa tyytyväisempää johtamiseen. Esihenkilötyö sai kaikilla tulosalueilla vähintään hyvän arvosanan ja 79 prosenttia vastanneista koki tulevansa kuulluksi ja nähdyksi työyksikössään. Omaa työpaikkaa suosittelevien osuus oli 69 prosenttia. Suosittelun perusteluina mainittiin muun muassa mielenkiintoinen ja monipuolinen työ ja hyvä ilmapiiri. Työn kuormittavuus, organisaation byrokraattisuus ja hierarkkisuus, työterveyshuolto ja Apotti olivat syitä, miksi omaa työpaikkaa ei suositeltaisi.

Ylikuormittuneiden yksiköiden määrä on kasvanut

HUS-tasolla henkilöstön kokema ylikuormitus oli vuonna 2022 lähes vastaavalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökyselyn tulosten mukaan hoitohenkilökunnasta ja lääkäreistä 24, erityistyöntekijöistä 16 ja muuhun henkilökuntaan kuuluvista 15 prosenttia koki olevansa ylirasittunut. Nuoret (25–35-vuotiaat) kokivat työmäärän liian suureksi muita ikäryhmiä useammin. Yksiköiden määrä, joissa ylikuormitus koetaan korkeaksi, on viime vuosina lisääntynyt.

Ylikuormitukseen on mahdollista saada monenlaista tukea. Käytössä on muun muassa työn kuormitustekijöiden tunnistaminen ja arviointi, työpaikkaselvitykset, työnohjaustoiminta ja mentorointi sekä erilaiset valmennukset, tapahtumat ja verkkokurssit.

Havainnot henkilöstöstä

  • Hoitohenkilökunnan ja psykiatrien saatavuudessa on yhä enemmän haasteita ja henkilöstöpula rajoittaa palvelujen tuottamista. Vuokratyövoiman käyttö on kasvanut.
  • Yksiköitä, joissa henkilöstö kokee korkeaa ylikuormitusta, on aiempaa enemmän. Nuoremmat työntekijät kokevat enemmän ylikuormitusta kuin muut ikäryhmät.
  • HUSissa on tunnistettu mahdollisuudet hyödyntää paremmin toisen asteen koulutuksen saaneiden osaamista ja tukipalveluita henkilöstön työnjaon kehittämisessä.

Arviointi on kuvattu yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksessa 2022 (PDF 4 Mt).

Arviointikertomus 2022 tiivistelmät