Ordförandens översikt 2021

Ordförandens översikt 2021

1 Pj katsaus Matti P_MS_7667

Revisionsnämnden, som inledde sin verksamhet i oktober 2021, har utarbetat denna utvärderingsberättelse för fullmäktige, HUS kommunägare, kommuninvånarna och HUS anställda. HUS år 2021 har utöver den grundläggande uppgiften innehållit många viktiga faktorer och reformer som påverkar verksamheten och ekonomin. Trots de utmanande och arbetsfyllda tiderna har det varit glädjande att se att HUS i fråga om sin kärnverksamhet, dvs. vård och forskning, huvudsakligen är på en god nivå. Det är fint att man aktivt strävar efter att utveckla kvaliteten och att till exempel patienternas bedömning av vårdeffekten nu fås elektroniskt.

För att upprätthålla och utveckla kärnverksamheten behövs gott ledarskap och god förvaltning. Ledning och förvaltning är serviceuppgifter som borde göra den dagliga verksamheten så tydlig och smidig som möjligt. Utifrån revisionsnämndens utvärderingar förmedlas dock en mycket splittrad bild av nuläget inom organisationen. Splittring förekommer såväl i basprocesser som i utvecklingsprojekt, vilket kan orsaka kostnader och ovisshet samt leder till outnyttjade utvecklingsmöjligheter. Därför gäller flera av nämndens rekommendationer uttryckligen utvecklingen av förvaltningen och ledningen. Många av rekommendationerna är inte nya, men nu är det hög tid att åtgärda dessa.

En annan betydande utmaning för en högkvalitativ kärnverksamhet är tillgången till organisationens viktigaste resurs, personalen. Tillgången till personal har försämrats, vilket beror även på många externa faktorer. För att säkerställa tillräcklig personal måste HUS göra allt det kan, oberoende av slutresultatet från de riksomfattande kollektivavtalsborden. För detta ändamål har HUS tillgång till många verktyg: förbättring av ledarskapet, minskning av hierarkin, belöning av personalen samt tillräckliga resurser för rekrytering och personalledning. Till exempel har man fått goda erfarenheter av pilotprojektet som gäller den regionala rekryterarens arbetsbeskrivning och sådana verksamhetsmodeller bör tas i bruk i större omfattning. De välfärds- och kultursedlar som beviljades personalen i fjol och även i år stöder för sin del budskapet om att HUS strävar efter att satsa på personalens välbefinnande. Att sörja för personalens välbefinnande och tillräcklighet är också det bästa sättet att trygga tillgången till vård.

De datasystem som fungerar som stöd för kärnverksamheten och den verksamhet som baserar sig på tillförlitlig information som datasystemen möjliggör är nödvändiga för ledningen av en stor koncern. I flera utvärderingsobjekt framkom dock att HUS nuvarande datasystem inte verkar vara tillräckliga i detta avseende. Datasystemhelheten, informationshanteringsmodellen och datasystemens övergripande arkitektur är delvis bristfällig eller saknas till och med helt. Detta kräver en utvecklingsinsats av hela organisationen – alltså inte bara av HUS IT-förvaltning, även om den står i nyckelposition. Även de mål och förväntningar som i sinom tid ställdes upp för Apotti har ännu inte uppfyllts och det krävs fortfarande arbete för att uppnå dem.  

Jag vill särskilt lyfta fram utvecklingen av upphandlingsverksamheten, som efter de allvarliga brister som observerats tidigare har kommit i gång tydligt och målmedvetet. För detta är det skäl att tacka upphandlingspersonalen och ledningen. Vi betonar dock fortfarande att utvecklingsprojekt enligt revisionsnämndens rekommendationer måste föras i mål och att verksamheten till alla delar ska korrigeras till den miniminivå som lagen kräver. Utöver överensstämmelse med kraven måste upphandlingarna utvecklas så att de bättre stöder förverkligandet av HUS strategi, verksamhetens kostnadseffektivitet och kärnverksamhetens kvalitet.

Den nya HUS-sammanslutningen inleder i enlighet med reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet, inleder sin verksamhet i början av nästa år. I Nyland ordnas social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningstjänsterna på ett sätt som avviker från det övriga landet så att flera olika välfärdsområden har ansvar för att ordna tjänsterna. Därför spelar det kommande avtalet om ordnande en mycket viktig roll för att tjänsterna ska kunna samordnas smidigt. I avtalet ska arbetsfördelningen och samarbetet säkerställas för att uppnå social- och hälsovårdsreformens mål att sköta de lagstadgade uppgifterna och trygga en kostnadseffektiv hälso- och sjukvård. Avtalsparterna ska identifiera de viktigaste utvecklingsobjekten, bilda en gemensam målbild och ställa upp mål och de mätare som behövs för att följa upp dem. Med tanke på den specialiserade sjukvårdens tjänster är det också väsentligt med vilken modell HUS finansiering ordnas i framtiden och hur man tryggar en tillräcklig finansiering av undervisningen och förutsättningarna för universitetssamarbete.

Utvärderingsberättelsen för 2021 innehåller flera observationer som kan utnyttjas vid omorganiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna i Nyland. De är också frågor som den framtida HUS-sammanslutningen samt välfärdsområdena och Helsingfors stads revisionsnämnder behöver utvärdera.

Slutligen vill jag å revisionsnämndens vägnar varmt tacka HUS personal och ledning för ett utmärkt och målmedvetet arbete under detta år, som redan är det andra året som präglats av coronapandemin. Ni gör ett ovärderligt arbete och ni har klarat er utmärkt även i dessa svåra tider. Tack också till alla som varit föremål för utvärderingen för ett gott samarbete.

Matti Parpala

Revisionsnämndens ordförande